האגודה לקידום האקדמאי בישראל" ו"לשכת האקדמאי במח"ר" הינן עמותות רשומות הפועלות לקידום מעמד האקדמאים בישראל. העמותות מאמינות כי חיזוק וקידום מעמד

האקדמאי בישראל, הינו הכרח מהותי העומד בבסיס בניית חברה יציבה וכלכלה משגשגת למדינת ישראל.

העמותות מאמינות כי קידום מעמד האקדמאי ייעשה באמצעות פיתוח והעשרת הידע המקצועי, המעשי והתיאורטי, בנושאים רבים ומגוונים, במקביל להכשרתם הפורמלית.

במסגרת פעילותן העמותות מקיימות בקרב חבריהן: סמינרים בארץ ובחו"ל, כנסים,הצגות, סיורים חד יומיים וימי עיון.

העמותות מקדמות את ענייניו המקצועיים של ציבור האקדמאים, שיפור הידע המקצועי והמיומנות האישית במסגרות לימוד שונות וסמינרים בארץ ומחוצה לה.

העמותות יפעלו לקידום מעמד האקדמאים על ידי שיתופי פעולה עם משרדי הממשלה השונים, מכללות ומכונים אקדמאיים ומקצועיים, הסתדרות העובדים הכללית והסתדרויות

אוטונומיות של ההסתדרות הכללית.