הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח בישראל המח"ר

הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר), הינה הסתדרות אוטונומית שנוסדה על ידי ההסתדרות הכללית.

הסתדרות המח"ר מאגדת בתוכה עובדים שכירים, בעלי השכלה אקדמית מושלמת במדעי החברה והרוח.

מטרות

 • יצירת זהות ייחודית להסתדרות המח"ר בכלל ולעובדים האקדמאים במח"ר בפרט.
 • ארגון העובדים האקדמאים במח"ר בהסתדרות מקצועית אחת וייצוג ענייניהם המקצועיים.
 • קידום ענייניהם המקצועיים של העובדים האקדמאים במח"ר, לרבות תנאי העבודה והשכר והרחבת סל השירותים לחברים.
 • ביסוס מעמדו של העובד האקדמאי במח"ר בחברה הישראלית.
 • הכשרה והשתלמות מקצועית של העובדים האקדמאים במח"ר.
 • התאמת הסתדרות המח"ר להגשמת החזון מבחינה ארגונית, מבנית, מקצועית, ניהולית, אישית ותקנונית, כולל קוד אתי - התנהגותי.

דרכי הפעולה

 • ארגון העובדים האקדמאים במח"ר, במסגרת תאים ארגוניים בכל מקומות העבודה במדינה.
 • ניהול מו"מ עם הממשלה, ההסתדרות, מוסדות ומפעלים ציבוריים ופרטיים, המעסיקים אקדמאים במח"ר, לשם קביעת השכר ויחסי העבודה.
 • חתימה על הסכמים קיבוציים כלליים ומיוחדים עם המעסיקים.
 • קיום מפגשים, כנסים, הרצאות, וכל פעולה חברתית או תרבותית אחרת לקידום מטרות חברי הסתדרות המח"ר.
 • ארגון השתלמויות מקצועיות ליחידים ולקבוצות, ייסוד וקיום קרנות השתלמות ומפעלי חברה ותרבות, באופן עצמאי או בשיתוף עם המעסיקים ומוסדות השכלה.
 • הקמתן וניהולן של קופות תגמולים או קרנות אחרות של חברי המח"ר.
 • קיום פעולות ארגון והסברה בקרב ציבור האקדמאים במח"ר שאינם חברים בהסתדרות המח"ר, למען הצטרפותם אליה.
 • התקשרות בהסכמים עם גוף או מוסד על בסיס של שיתוף פעולה ועזרה הדדית לשם השגת מטרות חברי הסתדרות המח"ר, כולן או חלקן .

 המוסדות

 • מוסדות הסתדרות המח"ר הם: הוועידה, המרכז והמזכירות הארצית.
 • מוסדות מחוזות המח"ר הם: מועצת המחוז.

 הוועידה הארצית

 • המוסד העליון של הסתדרות המח"ר היא הוועידה הארצית, בין ועידה לוועידה יתנהלו ענייני המח"ר ע"י המרכז והמזכירות הארצית.
 • הוועידה הארצית נבחרת אחת לחמש שנים. התאריך נקבע ע"י המרכז, בתאום עם המוסדות המוסמכים של ההסתדרות הכללית החדשה.
 • הוועידה מורכבת מצירים הנבחרים בבחירות אישיות ע"י חברי הסתדרות המח"ר במקומות העבודה במחוזות.

 תפקידי הוועידה

 • לקבוע את מדיניות הסתדרות המח"ר.
 • לבחור את המרכז.
 • לבחור את יו"ר הסתדרות המח"ר
 • לבחור את ועדת הביקורת.

המרכז

המרכז הוא המוסד העליון של הסתדרות המח"ר בתקופה שבין ועידה לוועידה.
המרכז מורכב מ- 75 חברים הנבחרים על ידי הוועידה  בהתאם לחלוקה מחוזית ובהתאם למספר היחסי של החברים בכל מחוז.
מנהלי המחוזות ובעלי תפקידים ארציים, הינם חברי מרכז מתוקף תפקידם.

תפקידי המרכז

 • התווית המדיניות המקצועית והארגונית.
 • ביצוע כל תפקיד, או הכרעה, בכל נושא שהוועידה הסמיכה אותו לטפל בו.
 • בחירת המזכירות הארצית.

המזכירות הארצית

המזכירות מורכבת מ- 25 חברים הנבחרים ע"י המרכז .
מנהלי המחוזות ובעלי תפקידים ארציים הינם חברי המזכירות מתוקף תפקידם.

תפקידי המזכירות

 • המזכירות שוקדת על הוצאתן לפועל של החלטות הוועידה והמרכז
 • המזכירות בוחרת בוועדות קבועות וזמניות ביוזמתה, או לפי הצעת המרכז וקובעת את סמכויותיהן ותפקידיהן.
 • המזכירות מפקחת על עבודת המחוזות ועל המוסדות השונים של הסתדרות המח"ר.

ועדות

חברי הוועדות יהיו מבין צירי הוועידה.

המוסדות המקומיים

הסתדרות המח"ר פועלת באמצעות סניפים מחוזיים אשר תחומם נקבע ע"י המרכז.
מועצת המחוז משמשת בא כח הסתדרות המח"ר בתחום טיפולה, כלפי המוסדות המרכזים של הסתדרות המח"ר.
מועצת המחוז מורכבת מנבחרי מקומות עבודה לוועידה הארצית.

הנציגות במקומות העבודה

בחירות לוועדי המח"ר נערכות לפי הוראות הסכמי האוטונומיה.
במקום בו מועסקים 10 עובדים ויותר בדירוג המח"ר, יהיו עובדי המח"ר מיוצגים בהתאם לחלקם היחסי במקום העבודה ולפחות נציג אחד. הנציגות תבחר ע"י ועד המח"ר המקומי.

במקום עבודה בו קיים הסכם קיבוצי מיוחד ישותף נציג המח"ר במו"מ ואף יחתום על ההסכם.

בכל העניינים הספציפיים לעובדי המח"ר במקומות העבודה, דעתה של הסתדרות המח"ר היא המכרעת.

מוסדות אחרים

ליד הסתדרות המח"ר פועלים מספר גופים שהוקמו בעקבות הסכמים קיבוציים שונים, במטרה לממש את מטרות המח"ר: