1. קרנות פנסיה

1.1. גיל פרישה

גיל הפרישה הנהוג לפנסיה הוא 67 לגבר ו 62 לאישה.
גיל פרישת חובה הוא 67 לגבר ולאישה.

1.2. סוגים של ביטוח פנסיוני
העובדים האקדמאים מבוטחים לגימלאות בשני סוגים עיקריים של ביטוח פנסיוני:

א. פנסיה תקציבית : הייתה מקובלת במקומות כגון שירות המדינה, השלטון המקומי, חברת החשמל, המוסד לביטוח לאומי, בקק"ל ובחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה.
פנסיה תקציבית היא מעין התחייבות של המעסיק לשלם לעובד או לשאריו בבוא העת כספים שיגיעו מתוך התקציב של המעסיק מבלי שנדרשות לשם כך הפרשות שוטפות מהשכר וגובה פנסיית הזקנה נקבע על בסיס צבירה של זכויות (בדרך כלל 2% לשנה מהשכר הקובע לפי החוק).
כמו כן כוללת הפנסיה התקציבית זכויות לעובד או לשאיריו במקרה של נכות או מוות חלילה.   
החל משנת 2003 מנוכים משכר העובד 2% מהמשכורת הקובעת - דמי ניהול.

ב. פנסיה צוברת : מקובלת במקומות העבודה האחרים המשתייכים למגזר הציבורי, ובמקומות העבודה הנזכרים לעיל בסעיף א' לגבי עובדים שהתחילו לעבוד בהם לאחר המועד הקובע ( - ר' בהמשך) לעניין המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.
להבדיל מפנסיה תקציבית, פנסיה צוברת מצריכה הפרשה שוטפת (חלק מעסיק וחלק עובד).
קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון הנועד לשלם לחוסך בו, לאחר פרישתו, קיצבה חודשית למשך כל חייו. בנוסף, החוסך בקרן פנסיה מבוטח בתקופת החיסכון בשני סוגי ביטוחים: ביטוח מפני מוות טרם פרישתו וביטוח מפני אובדן כושר עבודה.   
ככלל קרנות הפנסיה נחלקות לקרנות פנסיה ותיקות ולקרנות פנסיה חדשות. ההבדל העיקרי בין קרנות פנסיה ותיקות לקרנות פנסיה חדשות הוא שהקרנות הוותיקות מבוססות על זכויות (בדרך כלל 2% לשנה משכר קובע שמחושב לפי תקנון הקרן) וקרנות פנסיה חדשות מבוססות על צבירה, כלומר פנסיית הזקנה (הגמלה) תיגזר מהסכום שנצבר בקרן.
קרנות הפנסיה הוותיקות נסגרו ככלל למצטרפים חדשים ביום 31.12.1994, כך שעמיתים שהצטרפו לקרן פנסיה החל מיום 1.1.1995 ואילך הינם עמיתים בקרנות החדשות.

ג. ככלל, לפי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, עובדים שקיבלו כתב מינוי לקביעות לפני המועד הקובע זכאים לפנסיה תקציבית, ועובדים שקיבלו כתב מינוי לקביעות לאחר מכן זכאים לפנסיה צוברת ומבוטחים כברירת מחדל בקרן פנסיה צוברת חדשה.

"המועד הקובע" : בשלטון המקומי –  נובמבר 2001
                         בשירות המדינה –  אפריל 2002   
לעובד - יש את האפשרות לבחור בקופה בה הוא מעוניין שהחיסכון פנסיוני שלו ינוהל, ובכלל זה להמשיך עם קרן הפנסיה או ביטוח מנהלים שכבר יש לו ממקום עבודתו הקודם.

1.3. שיעורי הפרשות

1.3.1. במקומות המשתייכים למגזר הציבורי ושכפופים להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת (כגון בשירות המדינה ובשלטון המקומי), מבוצעות הפרשות פנסיוניות בשיעור כולל של 20.5% בגין רכיבי השכר הנכללים בשכר הפנסיוני ובגין רכיבי השכר אשר אינם נכללים בשכר הפנסיוני ואשר אינם בגדר החזר הוצאות (רכיבי "עבודה נוספת" כגון כונניות, שעות נוספות, שכר עידוד ומשמרות).

שיעורי ההפרשות מתחלקים באופן הבא: 7.5% תגמולי מעסיק, 6% עבור פיצויי פיטורים, ו-7% תגמולי עובד המנוכים משכר העובד.

במקומות עבודה במגזר הציבורי, בהם לא חל הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, ההפרשות המקובלות בגין רכיבי "עבודה נוספת" הן 6.5% תגמולי עובד ו-6.5% תגמולי מעסיק. 

1.3.2. שיעורי ההפרשות המקובלים במגזר הציבורי בגין החזרי הוצאות (אחזקת רכב, נסיעות, טלפון, מעונות, אש"ל, ביגוד (בפנסיה צוברת)) הם 5% תגמולי מעסיק ו-5% תגמולי עובד. ניתן להעביר את ההפרשות כאמור לקופת גמל של המח"ר.
לעובד יש את החופש לבחור בקופת גמל או קרן פנסיה או קופת ביטוח אחרת.

1.4. הטבות בחברת הביטוח "מנורה מבטחים"

1.4.1. לעובד יש את החופש לבחור באיזה קרן פנסיה/קופת ביטוח/קופת גמל להיות מבוטח.

הסתדרות המח"ר מייצגת את החברים בה במו"מ אל מול חברות הביטוח השונות לגבי גובה דמי הניהול והתנאים בקרן הפנסיה וכן לגבי הטבות לעובדים החברים בהסתדרות המח"ר. לאחר מו"מ אל מול מספר חברות ביטוח, נחתם הסכם עם חברת"מנורה מבטחים" 
על פי ההסכם, זכאים חברי הסתדרות המח"ר  לתנאים המיטיבים, כדלקמן: 

מגוון מסלולי דמי ניהול להתאמה מקסימלית לצרכי המבוטח במסגרת פגישה אישת 

פגישת שווק פנסיוני לחברי הסתדרות המח"ר

בהצטרפות או בסיום העסקה 

לתאום - קלאודיה כהן, 050-4795126 דוא"ל : mylid@menoramivt.co.il - מחלקת קשרי איגודים 

ליווי חברי הסתדרות המח"ר בתחנות משמעותיות 

בעת הגשת תביעת נכות / שארים חו"ח 

בעת החלפת מקום עבודה

בעת פרישה לגמלאות, ללא עלות גם לחברי הסתדרות המח"ר שאינם מבוטחים במנורה מבטחים 

הטבות לבני המשפחה
הטבות ייחדויות בדמי ניהול ינתנו גם לבני משפחה מדרגה ראשונה.

ליווי גמלאים לאחר הפנסיה

מקוד טלפני מקצועי ייעדי 

תלוש דיגיטלי ואזור מידע אישי לפנסיונרים 

הטבות מיוחדת בדמי ניהול לפנסיונרים 

שירותים יחודיים לחברי הסתדרות המח"ר

הלוואה מקרן הפנסיה

מחזור הלוואה קיימת

ניתן מכאן להיכנס לאיזור האישי במנורה מבטחים 

  1. קופת גמל

2.1. זכויות עובדים חדשים וותיקים

בתאריך 10.1.96 נחתם הסכם קיבוצי המחייב הפרשה לתגמולים בגין רכיבי השכר שאינם פנסיוניים (כגון נסיעות, אחזקת רכב, שעות נוספות, כוננות משמרות ושכר עידוד), בשיעור 5% חלק המעביד ו-5% חלק העובד.

במקביל לחתימת הסכם זה הוקמה קופ"ג לאקדמאים במח"ר שיועדה לקלוט את ההפרשות לתגמולים בגין רכיבי השכר הלא פנסיוניים. קופה זו בבעלות משותפת של הסתדרות המח"ר ועמיתי הקופה, הינה קופה ענפית הגובה דמי ניהול לפי הוצאות בפועל ואשר אינה פועלת למטרות רווח.

דמי הניהול בקופה זו נמוכים משמעותית מדמי הניהול בענף קופות הגמל. קופת הגמל לאקדמאים במח"ר היא קופת ברירת המחדל, אליה מחויב המעביד להפריש את ההפרשות בגין הרכיבים הלא פנסיוניים, ככל שהעובד לא הודיע על רצונו לבצע הפרשות לקופה אחרת.

בתאריך 1.11.2001 עברו עובדי השלטון המקומי והערים הגדולות מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. אחריהם עברו עובדי המדינה, חלק מהאוניברסיטאות והמוסדות הלאומיים.

2.1.1. לגבי העובדים הוותיקים (- בפנסיה תקציבית), הפרשות בגין רכיבי שכר של עבודה נוספת (שעות נוספות, כוננויות ומשמרות) עבורם הופרשו עד כה כספים לקופ"ג, יועברו כברירת מחדל להסדר של פנסיה צוברת (5.5% הפרשת העובד ו-12% הפרשת המעסיק בגין תגמולים ופיצויים).

ההפרשות בגין רכיבי החזר ההוצאות בשיעור 5% חלק עובד 5% חלק מעביד, ימשיכו להיות מועברות לקופ"ג. העובד יכול לבקש המשך הפקדות לחשבון עצמאי בקופ"ג.

2.1.2. לעובדים החדשים (- בפנסיה צוברת), יצורפו רכיבי השכר בגין עבודה נוספת להסדר הפנסיה הצוברת שלהם. הפרשות מרכיבי השכר בגין החזר ההוצאות יועברו לקופ"ג.

2.2. למי ולמה מיועדת הקופה

קופת גמל המח"ר מיועדת לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאיים שהינם אקדמאים במקצועות מדעי החברה והרוח או שהיו או שהינם מדורגים בדירוג המח"ר ו/או שהינם מיוצגים על ידי הסתדרות האקדמאים במח"ר.

ניתן להפקיד בקופה כספי תגמולים ופיצויים.

עם הפיכתה של הקופה לקופה לתגמולים ולפיצויים, ניתן להפקיד בקופה כספי פיצויים בקופת פיצויים אישית על שם העובד בשיעור של 2.33% מהשכר, המהווה השלמה לגובה חבות פיצויים על הסכומים המופקדים בקופת הפנסיה או בשיעור של  8.33% מהשכר, במידה ואין הפרשה לפיצויים לגורם נוסף, וליהנות מניהול מקצועי בעלות נמוכה.

עמיתים שצברו פנסיה מקסימאלית (70%) יכולים  להמיר את ההפרשות לקופת פנסיה, בהפרשות לקופת הגמל* בשיעורים של 5% עובד ו- 5% מעביד לגמל  + 8.33% הפרשת מעביד לפיצויים**.

* החברות בקופת הגמל אינה מקנה כיסויים ביטוחיים לעמיתיה, כגון: ביטוח שארים וביטוח אובדן כושר, הניתנים לחברים בקופת פנסיה בתמורה לתשלום פרמיה. משכך, על העמיתים לוודא כי הזכויות הביטוחיות שלהם לא נפגעות כתוצאה מהפסקת ההפקדות לקופת הפנסיה.

**בעוד שהמשך החיסכון בקופת הפנסיה יקנה לבעליו זכויות פנסיה מלאות, לרבות, מענק פרישה, בסכום שאינו תלוי בסכום הנוסף שצבר בשנות העבודה הנוספות.  בקופת גמל המח"ר, בעת הפרישה יקבלו העמיתים החוסכים את הסכומים שהופקדו על שמם בתוספת הרווחים למועד המשיכה.

2.3. זכאות להצטרף לקופה

כעמית-שכיר – כל עובד אקדמאי במקצועות המח"ר ועובד המדורג בדירוג המח"ר ו/או עובד המיוצג על-ידי הסתדרות האקדמאים במח"ר, הזכאי להפרשות לקופת גמל לתגמולים ולפיצויים בהתאם להסכם עם מעבידו או בהתאם להוראות כל דין.

כעמית-עצמאי – כל עובד אקדמאי במקצועות המח"ר.

זכות הבחירה לאיזו קופה (קופ"ג כולל קרן פנסיה וקרן השתלמות) להצטרף נתונה בידיך.

למעסיק אסור להגביל אותך בבחירת מוצר פנסיוני או לחייבך בחברות בקופת גמל או קרן פנסיה מסוימת.

2.4. היתרונות בחברות בקופה

2.4.1. הקופה בבעלות העמיתים המקבלים ייצוג בדירקטוריון. בכך מובטח שטובת העמיתים עומדת לנגד עיני ההנהלה בכל התנהלותה.
2.4.2. דמי הניהול נגבים על פי ההוצאות בפועל  ולכן נמוכים ביותר, כך למשל, שיעור דמי הניהול שנגבו בשנת 2017 עמד על  31% בלבד.
2.4.3. ניהול השקעות מקצועי תוך פיזור הסיכון- ניהול ההשקעות של הקופה נעשה על ידי  שני בתי השקעות מובלים (פסגות ואי.בי.אי – נכון לשנת 2018).

2.4.4. מנהלי ההשקעות פועלים תחת פיקוח והכוונה של וועדת ההשקעות המקצועית של הקופה.

2.4.5. טיפול מקצועי ללא פשרות על ידי הנהלת הקופה בהפקדות חסרות ופיגורי מעסיקים בשם העמיתים.

2.5. מסלולי השקעה

בקופה פועלים חמישה מסלולי השקעה:

-    מחר גמל לבני 50 ומטה – מסלול ברירת מחדל לבני 50 ומטה *.
-    מחר  גמל לבני 50 עד 60 – מסלול ברירת מחדל לבני 50 עד 60 *.
-    מחר  גמל לבני 60 ומעלה – מסלול ברירת מחדל לבני 60 ומעלה *.
-    מחר גמל מניות  – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ – 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
-    מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל – נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ – 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

* נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

* מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.

* עמית החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישויך למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, בהתאם לתקנון הקופה.

* עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל, שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור, בכפוף למתן הוראה מתאימה בכתב לחברה המנהלת.

ניתן לעבור בכל עת וללא תשלום ממסלול למסלול, לשם כך יש להעביר הוראה בכתב על גבי הטופס המתאים לכך. העברה מתבצעת בתוך 3 ימי עסקים.

2.6. אתר האינטרנט והאזור האישי המקוון

אתר האינטרנט של קופת הגמל של המחר, נגיש וכולל את כל המידע על קופת הגמל בשקיפות ובקלות, לרבות, טפסים, מידע על פעולות, מסלולי השקעה, תשואות, דיווחים ודוחות וכמובן קישור לאזור האישי שלך שם תוכל לצפות בפרטים על אודות חשבונך.

בנוסף, כל עמית החפץ בכך ומבקש לקבל דיוור באמצעות המייל, יוכל לצפות בדוחות התקופתיים באזור האישי שלו באתר האינטרנט.

לשם הצטרפות לאזור האישי בקלות ובמהירות יש למלא את טופס ההצטרפות.

  1. קרן השתלמות

קרן ההשתלמות לאקדמאים הינה חברה ממשלתית המשרתת את ציבור האקדמאים בישראל בדירוג המח"ר למעלה מ 48 שנים ונחשבת לאחת מקרנות ההשתלמות בעלות הוותק והניסיון המצטבר המשמעותי בישראל.
הקרן מנהלת עשרות אלפי עמיתים אקדמאים בישראל בהיקף כספי של מיליארדי שקלים.

קרן מוחזקת על ידי ממשלת ישראל והסתדרות האקדמאים, ובכך מבטיחה לעמיתיה עמידה בסטנדרטים מקצועיים ורגולטורים ברמה הגבוהה ביותר, תוך שקיפות             מירבית מול עמיתי הקרן.

עמיתי קרן ההשתלמות לאקדמאים נהנים מדמי ניהול נמוכים במיוחד, לאור העובדה שהחברה פועלת רק לטובת עמיתיה ועל בסיס הוצאות בפועל בלבד, ולא למטרות       רווח עסקי.

3.1. חברות בקרן

3.1.1. הצטרפות העובד לקרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח היא רשותו של העובד וחובתו של המעסיק להפריש סכומים לקרן בכפוף להסכמים.

3.1.2. קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ מיועדת לעמיתים שכירים ועצמאיים בעלי תואר ראשון לפחות במדעי החברה והרוח או בעלי תואר מקביל אחר המוכר ע"י הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח או המוכר ע"י הנהלת הקרן.

3.1.3. אקדמאי המעוניין להצטרף לקרן ימלא את הטפסים הנמצאים באתר הקרן  academaim-krn.co.il, או דרך מוקד שירות הלקוחות במספר: 072-2710001.

3.1.4. ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס, בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה רטרואקטיבית (על פי דין). כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.

3.1.5. המעסיק איננו מחוייב להפריש לקרן השתלמות אלא במקרים שהעובד ביקש להצטרף.
לפיכך, חשוב להודיע למעסיק על רצונכם להצטרף לקרן מייד עם תחילת העבודה.

3.2. מסלולי השקעה

החברה מעמידה לעמיתיה האקדמאים מגוון מסלולי השקעה המותאמים לרמת הסיכון המתאימה לכל עמית, החל ממסלולים סולידיים ועד למסלולים אקטיביים.
לקרן 3 מסלולי השקעה: מסלול כללי (– שהינו ברירת מחדל), מסלול מניות, מסלול אג"ח. כל עמית יכול לבחור את מסלול ההשקעות הרצוי ולמלא טפסים בהתאם. (ניתן לשלב בין המסלולים). ההעברה בין המסלולים תתבצע תוך 3 ימי עסקים.

3.3. מלגות השתלמות
עמית זכאי למלגה, לצורך השתלמות בארץ או בחו"ל, מתוך הכספים שנצברו לזכותו בקרן, בתנאי:

א. שמלאו שלוש שנים לחברותו בקרן.

ב. לאחר שהופקדו לזכותו בחשבון 36 תשלומים, או שווה ערך ל-36 תשלומים.

ג. לאחר שעמד בכל התנאים המפורטים בנוהל קבלת אישור מלגת ההשתלמות המצורף לטופס הבקשה.

3.4. משיכת כספי חיסכון

3.4.1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.

3.4.2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה, במידה והגיע ל"גיל הפרישה" כאמור בחוק.

3.4.3. לאחר 3 שנות וותק -זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו"ל בהתאם לאישור הועדה המקצועית של הקרן.

3.4.4. לאחר פטירת העמית.

3.4.5. בכל מקרה אחר מאלה המנויים מעלה, יש לקזז מס ע"פ חוק, מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד, בכפוף לאישור המעסיק.
ניתן להגיש בקשה לפטור ממס מפקיד שומה.

3.5. שינוי מקום עבודה
עמית ששינה מקום עבודה, זכאי להמשיך את חברותו בקרן במקום עבודתו החדש, בחשבון שייפתח על שמו עבור ההפקדות מהמעסיק החדש.
אם במקום העבודה החדש אין מפרישים כספים לקרן ההשתלמות לאקדמאים, יהיה זכאי העמית להעביר את הכספים וזכויות הוותק שלו לקרן אחרת.
עמית שהיה חבר באחת מקרנות ההשתלמות וכתוצאה מהעברתו לדירוג המח"ר עבר לקרן ההשתלמות של המח"ר, יוכל להעביר מקרן ההשתלמות הקודמת בה היה חבר לקרן ההשתלמות של המח"ר, את כל הכספים שהצטברו לזכותו (כולל חלקו של המעסיק) וכן את הזכויות האחרות שהצטברו לזכותו בקרן הקודמת.

3.6. כספי עמית שנפטר
בעת פטירת עמית, ישולמו הסכומים שהצטברו בחשבון הנפטר למוטבים שמינה החבר בטופס ההצטרפות לקרן או בטופס ההוראה לקביעת מוטבים. בהיעדר מוטבים ישולמו הכספים ליורשים על-פי צו-ירושה או על פי דין.

3.7. הלוואות לעמיתי הקרן
החברה רואה במתן הלוואות מאמצעי הקרן נדבך חשוב ועיקרי למתן שירות מלא ומקיף לעמיתיה.
ההלוואות ניתנות כנגד היתרה בחשבון, ע"פ הנהלים והדין, בתנאים אטרקטיביים ונוחים.

 


המידע ברשימה זו הינו כללי ואיננו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות הסכמים צווי הרחבה ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע ברשימה איננו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

הפניה היא לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.