תקנון מועדון האגודה לקידום האקדמאי בישראל

 1. העמותה -
  האגודה לקידום האקדמאי בישראל (להלן – העמותה) הוקמה בשנת 2019 לשם קידום מעמד האקדמאים בחברה הישראלית על ידי ייזום, קידום ופיתוח פעולות השתלמות ותרבות בקרב בעלי השכלה אקדמית מושלמת.
 2. המועדון -
  המועדון הוא הגוף המתפעל את פעילות העמותה (להלן- המועדון) אשר הוקם על ידי העמותה לשם קיום סמינרים, ימי עיון, כנסים , סיורים חד יומיים ואירועי תרבות למען עמיתי המועדון.
 3. הצטרפות למועדון -
  1. זכאים להצטרף למועדון בעלי השכלה אקדמית מושלמת ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ע"י המל"ג או בעלי אישור זכאות לתואר. בעלי תארים אקדמאים ממוסד בחו"ל יגישו אישור שקילות לתואר מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך.
  2. ההצטרפות למועדון היא וולונטרית וקלנדרית לכל שנת מס והחברות בו כפופה לתקנון זה והשינויים שיחולו בו מעת לעת.
  3. המעוניין להצטרף למועדון יחתום על טופס ההצטרפות לעמית באתר העמותה ויציג את האישורים המתאימים לזכאות הצטרפותו.(באופן מקוון)
  4. התקנון הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש וקבלתו כעמית במועדון.
  5. כל עמית עם חתימתו על טופס ההצטרפות ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון.
  6. הואיל וחלק מההטבות נפרשות על פני מספר שנים ונדרשת לכך היערכות מראש, ידוע לעמית כי חברותו היא למשך חמש שנים לפחות, למעט הפסקה בשל כוח עליון.
  7. אתר העמותה מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה בכל הנוגע לפרסום תנאי קיומם של אירועים והשתלמויות, עלותם ותנאי ההשתתפות בהם.
 4. זכויות העמיתים -
  1. עמית במועדון המשלם דמי חבר כסדרם רשאי להירשם לפעילויות שמאורגנות על ידי המועדון במהלך השנה. 
  2. התנאי להשתתפות בפעילויות המועדון הוא ביצוע רצף תשלומים של דמי החבר, עבור שנה נוכחית והשנה שלפניה (ולמשך 5 שנים לפחות).
  3. עמית חדש יכול לשלם דמי חבר גם עבור שנה קודמת, בעת רישומו, על מנת שייחשב עבורו קיום רצף תשלומים כאמור כבר בשנת הרישום.
  4. דמי החבר יזכו את העמית בזכאות שנתית עד לסוף שנת הזכאות בלבד. במידה והעמית לא יממש את זכותו במהלך אותה שנה, יהיה באפשרותו לצבור 50% מזכאותו מהשנה הנוכחית לשנה שאחריה, מבלי לגרוע מזכאויותיו בשנה השנייה.
  5. עמית יהא זכאי להשתתף בסמינר אחד בשנה הנערך בארץ ופעילות חד יומית אחת לשנה. 
  6. עמית יהא זכאי להשתתף בסמינר הנערך בחו"ל אחת לשנתיים.
  7. עמית שיצטרף גם למועדון עמותת לשכת האקדמאי במח"ר יוכל לנצל, אם יחפוץ בכך, זכאות כפולה עבור סמינר של אחד המועדונים לבחירתו – יובהר כי במקרה זה רשאי יהא להשתתף בסמינר אחד בלבד באותה שנה.
 5. פעילויות המועדון -
  1. זכאותו של העמית הינה אישית וחל איסור מוחלט על העברתה לעמית או לכל אדם אחר ואולם רשאי עמית לשתף קרוב משפחה, במחיר מלא , בהתאם לאמור בהנחיות המועדון לגבי כל אירוע בנפרד כמפורט באתר העמותה.
  2. עמית רשאי, בהודעה מוקדמת מראש, להשתתף בפעילות במחיר מלא, ללא ניצול זכאותו באותה שנה.
  3. מספר המקומות בכל פעילות מוגבל ולכן ההרשמה הינה על בסיס "כל הקודם זוכה".
  4. קיום הפעילויות מותנה במספר מינימלי של משתתפים על פי הנחיות המועדון. במקרה של מס’ נרשמים נמוך יותר, העמותה זכאית לבצע שינויים באישור מיוחד של יו"ר ומנכ”ל העמותה.
  5. העמיתים אחראים להסדיר את נושא היעדרותם מהעבודה, ע"פ הנהלים הנהוגים במקום עבודתם.
  6. במקרה של ביטול ההשתתפות בכל מועד לאחר ביצוע ההזמנה יגבו דמי טיפול בהתאם להנחיות המועדון ביחס לכל אירוע ובהתאם למיקומו הצפוי בארץ או בחו"ל. במידה והביטול יחול בתקופה הקצרה מ- 14 יום ממועד האירוע, יגבו דמי ביטול שיקבעו בהתאם לנוהלי הספק איתו התקשרה העמותה ובכפוף להוצאות התקורה של המועדון.
  7. עמית שירצה לשנות את השתתפותו בסמינר או אירוע אחד באחר, יחוייב בדמי טיפול כאמור באתר העמותה.
 6. שונות -
  1. מובהר, כי הצטרפות כחבר במועדון, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי וכן מסירת פרטים למשלוח דואר, יהוו הסכמה של העמית להיכלל ברשימת תפוצת חברי המועדון, ובכלל זה לקבל פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהעמותה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח- 2008 וזאת באשר לחומר שיווקי, מבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS שיישלחו ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני או למכשירו הסלולארי של חבר המועדון ו/או בכל מדיה אחרת שהעמותה תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
  2. חבר מועדון אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה ו/או מעוניין שלא לקבל עדכונים ו/או הודעות מהעמותה כאמור לעיל, יפעל בהתאם לאחת מהדרכים הבאות :
   1. יפעל בהתאם למנגנון "הסר מרשימת תפוצה" המופיע בהודעות דואר אלקטרוני ו/או ב - SMS .
   2. ככל שלא קיים מנגנון כאמור לעיל, יפנה אל העמותה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה ויוודא קבלת פנייתו במשרדיה.
 7. במקרה של מחלוקת -
  1. חבר מועדון הרואה עצמו נפגע בכל עניין הנובע ו/או הקשור בתקנון זה, רשאי לפנות בכתב אל מנהלי העמותה ו/או כל אדם אחר מוסמך שמונה על ידה לשם כך .
  2. מנהלי העמותה ו/או המוסמך מטעמה יכריע בהשגה בתוך 21 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, הכרעתו תהיה סופית.
 8. העמותה רשאית להפסיק את פעילות המועדון, כולו או חלקו, בכל עת.
 9. כל פעולה של העמותה או של המועדון לטובת חבר מועדון שאינה נובעת מהאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין ולא תשמש או תחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
 10. לבירורים ושאלות בכל ענייני המועדון ניתן לפנות למשרדי המועדון באמצעות דוא"ל: advac@histadrut.org.il או בטלפון: 03-6921660  03-6921882 .
  שעות הפעילות ימים א-ד 08:30-14:30 יום ה 14:00 - 08:30 (ללא ערבי חג, חגים ושבתות).
 11. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לגברים ונשים כאחד.
 • בהתאם לאישור נציבות שירות המדינה מיום 3.9.19 מס' 0491-0011-2019-013505, העמותה נכללת ברשימת האגודות המקצועיות שאושרו לצורך תשלום דמי חבר על ידי אגף הדרכה, השכלה ורווחה.
 • אני החתום/ה מטה מבקש/ת להיות חבר/ה במועדון האגודה לקידום האקדמאי בישראל (ע"ר) מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בו, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה. 
 • ידוע לי כי התחייבות לחברות במועדון היא למשך 5 שנים לפחות בהן ימולאו על ידי כל תנאי החברות במועדון כל שנה.
 • הריני מאשר קבלת הודעות SMS לטלפון הנייד והודעות דוא"ל  וכל מידע מטעם העמותה.