1.תחום שעות עבודה 

הסכם המסגרת שנחתם ביום 17.7.2023 מקצר את שעות העבודה לעובדים ששבוע העבודה שלהם נע בין 40-42 שעות שבועיות בשתי פעימות :
מיום 1.10.23 – שבוע העבודה יהיה בן 41 שעות שבועיות.
מיום 1.9.24 – שבוע העבודה יהיה בן 40 שעות שבועיות.

2. עבודה בשעות נוספות

עובדים הנדרשים לעבודה בשעות נוספות ועבודה זו אושרה להם על ידי הגורם המוסמך אצל המעסיק, זכאים לתשלום של 125% מהשכר לשעת עבודה על השעתיים הראשונות ו-150% לשעות הנוספות שאחרי.

לעובדי מדינה שהתקשי"ר חל עליהם: 

2.1 הוראות כלליות

2.2הרחבה בעניין עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה

2.3 עובד שהיה כונן ונקרא לעבוד בשעות נוספות בעת היותו בכוננות

3. כוננות

עובדים הנדרשים להימצא בכוננות בביתם לרגל צרכי עבודה, אחרי שעות העבודה, זכאים לתוספת לשכרם.
תשלום התוספת עבור הכוננות אינה נחשבת כחלק מן המשכורת לעניין חישוב  גובה הפנסיה פיצויי פיטורים והטבות פרישה אחרות.

3.1. התמורה בעד כוננות, לעובדי מדינה שהתקשי"ר חל עליהם

3.2 התמורה בעד כוננות לעובדי השלטון המקומי*1):

* בעד כוננות הנמשכת עד חמש שעות ושליש : תשלום של 100% בעד כל שעת כוננות.
* בעד כוננות הנמשכת מעל חמש שעות ושליש ועד שמונה שעות : תשלום של 100% בעד כל שעת כוננות ורק עבור חמש שעות ושליש.
* בעד כוננות הנמשכת למעלה משמונה שעות : תשלום בסכום השווה למי שהועסק בכוננות של יותר מחמש שעות ושליש ועד שמונה שעות, בתוספת תשלום של 2/3 משכר של שעה רגילה בעד כל שעת כוננות שמעל השעה השמינית ואילך.

3.3 פסיכולוגים*2):

לפסיכולוגים, לרבות עובדי מדינה ו/או עובדי שלטון מקומי, קיימת בנוסף לאמור לעיל, הטבה ייחודית להם, כדלקמן:
* תוספת תשלום עבור שכר רגיל של שעתיים עבור כוננות של 3 שעות.
* כוננות של מעל שעתיים ועד ל-8 שעות, נחשבת כוננות של 8 שעות.
* התשלום בעד כוננות לא יהיה יותר מהשכר הרגיל בעד סך כל שעות העבודה שבהם נדרש העובד להימצא בכוננות.

4. קריאות פתע

תשלום התוספת עבור קריאות פתע אינה נחשבת כחלק מן המשכורת לעניין חישוב  גובה הפנסיה פיצויי פיטורים והטבות פרישה אחרות.

4.1 לעובדי מדינה שהתקשי"ר חל עליהם
4.2 לעובדים של השלטון המקומי ופסיכולוגים*3):
עובד שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה אחת לפחות ממועד סיום עבודתו, מקבל תשלום כמקובל, בעד מלוא השעות הנוספות בהן עבד. התשלום לא יהיה פחות מאשר בעד ארבע שעות עבודה רגילות.
הועסק העובד עקב קריאת פתע יותר מ 4 שעות נוספות, לא יהיה התשלום הניתן לו בעדן פחות מהתמורה בעד יום עבודה מלא.
עובד המקבל שעות נוספות על פי מכסה המוסכמת מראש, תחשבנה השעות בהן עבד למעשה בעת קריאת פתע כחלק מסך כל מספר השעות הנוספות שעבד באותו החודש.

5. עבודה במשמרות

משמרת ראשונה: 6:00-14:00

משמרת שניה: 14:00-22:00

משמרת שלישית: 22:00-6:00

 

5.1 עובדי מדינה שהתקשי"ר חל עליהם ועיקר עבודתם בתחום המשמרת השניה או השלישית

5.2 עובדי השלטון המקומי העובדים במשמרת שניה/שלישית*4):

5.2.1 משמרת שניה:

א. עובד המועסק בתחום המשמרת השניה, זכאי בעד זמן עבודתו באותו תחום לתוספת של 20% ממשכורתו הכוללת ובלבד שאם תחום משמרתו של העובד חל בחלקו בתחום המשמרת הראשונה ובחלקו בתחום המשמרת השניה יועסק העובד לפחות שלש שעות בתחום המשמרת השניה.
מובהר בזאת כי יהיו זכאים לתוספת זו גם עובדים אשר מועסקים במקום שבו העבודה אינה מבוצעת בשתי משמרות קבועות ומלאות ליום
.

ב. הסדר זה אינו חל במקרים כדלקמן :

* עובדים המקבלים הטבה אחרת בעד שעות עבודתם בתחום המשמרת השנייה (כגון תשלום בעד עבודה בשעות נוספות, במתן יום מנוחה שבועי נוסף או יום מועד וחג, או קיצור יום עבודה עקב העסקה בתחום המשמרת השנייה וכד'), אך הם רשאים לבחור בהסדר זה במקום ההסדרים הנ״ל.

* עובדים אשר אינם זכאים לתשלום בעד עבודה במשמרות בהתאם להסכמי העבודה החלים עליהם.

* עובדים הזכאים לתשלום בעד יום עבודה מפוצל.

5.2.2 משמרת שלישית :

מספר שעות העבודה במשמרת השלישית נקבע בחוק שעות עבודה ומנוחה ל-7 שעות, הנחשבות כיום  עבודה בתחום זה.
עובד המועסק בתחום המשמרת
 השלישית לא יותר מ-7 שעות, זכאי בעד זמן עבודתו    באותו תחום לתוספת של 50% ממשכורתו הכוללת.
עבד עובד שעה שמינית במשמרת השלישית
תיחשב שעה זו כשעה נוספת, והעובד יהיה זכאי, בעד שעה זו לסכום המשולם לשעה במשמרת שלישית 150% כשהוא מוכפל ב-1.25 (דהיינו סה״כ 187.5%).

5.2.3 מניעת תשלום כפל תוספות :
עובד שהועסק במשמרת שנייה או שלישית בלילה, ביום מנוחה שבועי, ביום העצמאות או ביום מועד או ביום כאמור בסעיפים 4.2.1 או 4.2.2 , בשעות נוספות או בחלק
 מצירופים אלה, זכאי לתוספת אחת בלבד, והיא הגדולה מבין התוספות הניתנות בעד עבודה במשמרת, בלילה, ביום מנוחה שבועי, ביום העצמאות, ביום מועד ובשעות נוספות החלות על זמן העבודה כנ״ל.

6.עבודה בפיצול*5)

6.1 ברשות מקומית בה ניתנים שירותים לקהל גם בשעות אחה״צ, רשאית הרשות, בתיאום עם ועד העובדים, להנהיג יום עבודה מפוצל.
העובדים הנדרשים לעבוד ביום עבודה מפוצל, יהיו זכאים לתשלום כמפורט להלן אם נתקיימו התנאים הבאים :

א. משך הפסקת הצהרים היא 3 שעות לפחות .
ב. העובד מועסק דרך קבע לפחות בשני ימי עבודה מפוצלים בשבוע.
ג. העובד אינו זכאי לקבל כל הטבה בקיצור יום העבודה בעד יום העבודה המפוצל.
ד. העובד מועסק במסגרת שבוע עבודה של 42.5 שעות ברשות מקומית שבה כלל העובדים מועסקים פחות מ-42.5 שעות שבועיות.

6.2 תוספת הפיצול תשולם באחוזים בהתאם לשיעורים הבאים:

מספר ימי העבודה המפוצלים לשבוע

שיעור התוספת לחודש באחוזים מהמשכורת

5

10.4%

4

8.2%

3

6.0%

2

4.3%

1

--

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. עובד המועסק במשרה חלקית, זכאי לתוספת פיצול באופן יחסי לחלקיות משרתו.

6.4. החל מ-1.9.1993 הוכרה תוספת הפיצול כרכיב שכר לצורך חישוב הגמלאות ומהווה שכר לכל דבר ועניין. יש להפריש מרכיב זה הפרשות לקרן השתלמות ולקופת גמל.
עובד שפרש לגמלאות לפני 1.9.1993 ואשר בסמוך לפרישתו שולמה לו תוספת פיצול, יש לכלול ממועד זה, את תוספת הפיצול בחישוב המשכורת הקובעת ממנה משולמת לו הגמלה.

7. הקלות להורה העובד

7.1. זכאות ליום עבודה מקוצר*10)

7.1.1. עובדי מדינה שחל עליהם התקשי"ר

7.1.2. לעובדי שלטון מקומי שחל עליהם אוגדן תנאי שירות *6):

א. שעות עבודתה של אם בשנה הראשונה לאחר הלידה יהיו לא פחות מ-1/2 37 שעות שבועיות, ועד תוםהשנה, תחזור העובדת ל-40 שעות שבועיות -  וזאת עד למלאת לילד 8 שנים או לשני ילדים עד גיל 12.
ב. יום עבודתה של אם לשני ילדים לפחות, הנמצאים בביתה, כאשר לפחות שניים מילדיה מצויים מתחת לגיל 12 שנים הוא של 8 שעות בפועל ליום ולא פחות מ-40 שעות שבועיות.

* אם לשני ילדים לפחות, הנמצאים בביתה, כאשר גילו של אחד מהם נמוך מ-8 שנים, זכאית לעבוד 8 שעות בפועל ליום ולא פחות מ-40 ש״ש.
* החל מיום 1.12.09 אם לילד אחד בלבד (ללא אחים), תהא זכאית לעבוד 8 שעות עבודה בפועל ליום ולא פחות מ-40 שעות שבועיות, זאת עד למלאת לילד 12 שנים.

קיצור יום עבודה כאמור מותנה בכך שבן הזוג של העובדת אינו מנצל את הזכות במקום עבודתו.

ג. שעת תחילת העבודה של אם עובדת כנ״ל וסיומה, במסגרת שמונה שעות עבודה בפועל, ייקבעו  על ידי מי שהוסמך לכך על ידי ראש הרשות המקומית בהתאם לצורכי העבודה.

ד. אם עובדת כנ״ל המועסקת במשרה חלקית אינה זכאית לקיצור נוסף של משך יום העבודה מסיבות אחרות.

ה. אם עובדת כנ״ל אינה זכאית לקיצור נוסף של משך יום העבודה עקב קיצור שבוע העבודה או יום העבודה בקיץ, או מסיבות גיל או מסיבות אחרות, אך היא רשאית לבחור באחת מבין ההטבות הנ״ל.

ו. אם עובדת כנ״ל הנדרשת במקרה יוצא מן הכלל לאור צורכי העבודה לעבוד לפי שעות העבודה הרגילות במוסד, תהיה זכאית לקבל תשלום בעד הפרש השעות בשיעור של שעה תחת שעה.
אולם אין להעסיק אם עובדת כנ״ל דרך קבע או תקופה ממושכת מעל ליום העבודה המקוצר שנקבע בסעיף זה.

ז. דין אלמן, אב לשני ילדים שהם בגילים שלמטה מ-12 שנה, כדין אם עובדת כנ״ל .

ח. עובדת מניקה לילד/ה עד גיל שנה זכאית לעבוד שעה אחת פחות מדי יום.

ט. אם עובדת/עובד אלמן/גרוש/רווק שהילדים נמצאים ברשותו יהיו רשאים לבקש לוותר על 6% ממשכורתם בהסכמת המעסיק ובתמורה לכך יעבדו 1/2 שעה פחות ממכסת שעות העבודה היומית המוקנות להם על פי חוקים ונהלים קיימים.
הסדר זה חל על עובדים שמשרתם המלאה הינה 40 שעות שבועיות ומעלה, ושהינם הורים לילד עד גיל 8 או  לשני ילדים או יותר שגילם נמוך מ-12 שנה.

רכיבי השכר שמהם ינוכו ה-6% מרכיבי השכר המוכרים לפנסיה בשירות המדינה.  
הסדר זה לא יחול על מי שמבקש להקטין את מכסת שעות העבודה ביותר מ-6%.  

י. עובדים המאמצים ילד:
עובד/ת המאמץ/ת ילד שגילו אינו עולה על עשר שנים וזכאי/ת לחופשה, שכמוה כחופשת לידה (להלן – החופשה העיקרית) זכאי/ת להיעדר מהעבודה, מתום החופשה העיקרית ועד לתום ארבע חדשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא/הוא מועסק/ת במשרה מלאה
.
החופשה העיקרית של עובד/ת כאמור תתחיל מהיום שבו נתן/ה העובד/ת הודעה לפקיד הסעד, כי היא/הוא מקבל/ת את המאומץ לביתו/ה בכוונה לאמצו.
שעת ההיעדרות תחל מהיום שבו נסתיימה החופשה העיקרית ועד תום ארבע חודשים מאותו יום.
ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.
* התקבל ילד לאימוץ על ידי שני בני זוג, יחולו ההוראות בדבר החופשה העיקרית רק על אחד מהם, לפי בחירתם, בהתאם לתקנות שקבע שר העבודה והרווחה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

7.2 תוספת מעונות

7.2.1 עובדי מדינה שחל עליהם התקשי"ר

7.2.2 לעובדי שלטון מקומי שאוגדן תנאי שירות חל עליהם *7):

א. התוספת ניתנת לאמהות לילד/ים או לאלמן או לגרוש שהילד/ים בחזקתו.
ב. תוספת מעונות תשולם  בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד שטרם מלאו לו 5 שנים, במעון או בהשגחה אחרת. 
ג. התוספת תשולם בו זמנית לכל היותר עבור שני ילדים, וללא צורך להמציא קבלות על שהייתם במעונות.
ד. תוספת מעונות תשולם רק בגין תקופה בעדה העובדת זכאית למשכורת מהמעסיק ובמימונו.
כך, למשל, תוספת מעונות לא תשולם בעד תקופה אשר בגינה העובד/ת זכאי/ת לדמי לידה או לגבי תקופות בהן הוא/היא שוהה בחופשה ללא תשלום.
ה. סכום התוספת יחושב בהתאם לחלקיות המשרה.

שיעורי תוספת מעונות לעובד/ת במשרה מלאה (החל מיום 1.1.20) :

בעד ילד אחד / ילד ראשון — 317 ש״ח לחודש.    
בעד ילד שני — 214 ש״ח לחודש.

* תוספת מעונות תעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, בהתאם לשיעור השינוי בין המדד החדש לעומת המדד הקודם.

8. חופשה שנתית

8.1 כללי

א. עובד בדירוג מח"ר זכאי לחופשה שנתית בתשלום כנהוג במקום עבודה.

המינימום של הזכאות ע"פ החוק8)* 12 עד 20  ימי חופשה - במקום ימי עבודה בפועל, לעובד שעובד שבוע עבודה בן 5 ימים 14 עד 24 - ימי חופשה במקום ימי עבודה בפועל,         לעובד שעובד שבוע עבודה בן 6 ימים מספר הימים נקבע לפי מספר שנות הותק של העובד.

לעובדים בשירות הציבורי, יש זכאות לחופשה שנתית ארוכה יותר מזו הקבועה בחוק (בין 10 ימים ל 23 ימי חופשה), על פי ההסכמים הקיבוציים המיטיבים החלים במקום עבודתם.

במקומות עבודה בהם נהוגה חופשה שנתית ארוכה יותר – גם האקדמאים במח"ר זכאים לה.

ב. צבירת ימי חופשה, העברתם משנה לשנה , הכללים לפדיון חופשה בעת פרישה נקבעים בהסכמים הקיבוציים החלים במקום העבודה.

המחוקק אסר על צבירת חופשה, אולם באישור המעסיק וועד העובדים, רשאי העובד לצרף את יתרת החופשה שנותרה ולהעבירה לשנה הבאה.

ג. במניין ימי החופשה לא באים בחשבון ימי שירות במילואים, ימי חג שאין עובדים בהם, להוציא ימי המנוחה השבועיים, חופשת לידה, אי יכולת לעבוד מחמת תאונה או מחלה, ימי    אבל במשפחה, ימי שביתה או השבתה כדין, ימי הודעה מוקדמת לפיטורין.

8.2 פסיכולוגים חינוכיים בשלטון המקומי

8.2.1. הפסיכולוגים החינוכיים המועסקים על ידי הרשויות המקומיות זכאים לימי חופשה נוספים למכסת חופשתם השנתית במקום העבודה, בתקופות המוגדרות להלן:

2 ימים בפורים (כולל יום החופשה בפורים הניתן ברשויות מקומיות אחדות)
1 יום בפגרת שבועות
ימי חול המועד פסח
חול המועד סוכות

8.2.2. הפסיכולוגים החינוכיים המועסקים על ידי הרשויות המקומיות במגזר המיעוטים , זכאים ל 10 ימי חופשה, נוספים למכסת החופשה השנתית כפי שנקבעה בהסכמי השכר של הפסיכולוגים, בתקפות המוגדרות להלן:

בימי חופשת החורף – 5 ימים נוספים
בימי חופשת האביב – 5 ימים נוספים

למען הסר ספק, ימי חופשה נוספת אלו יבואו במקום ימי החופשה הנוספת הניתנים לפסיכולוגים חינוכיים במגזר היהודי המפורטים בס' 7.2.1.

ככל שפסיכולוג חינוכי ברשות מקומית במגזר המיעוטים אינו עובד במי מהימים המפורטים בס' 7.2.1, יבואו הימים הנ"ל על חשבון הימים המפורטים בסעיף זה.

8.2.3 ימי החופשה הנוספים לא ניתנים לצבירה ולהחלפה במועדים אחרים ואינם ניתנים לפדיון.
8.2.4
 תמורת ימי חופשה הנ"ל ישתתפו הפסיכולוגים הנ"ל בישיבות ובמפגשים על פי הצורך, המתקיימים לאחר שעות העבודה כגון מועצות פדגוגיות, אסיפות הורים, ישיבת צוות וכו'.

9. חופשת מחלה

חוק דמי מחלה מקנה לעובד זכות להיעדרות מהעבודה עקב מחלה בתשלום, בהתאם לתנאי החוק.
הסכמים קיבוציים במקומות עבודה מיטיבים עם העובדים מעבר לקבוע בחוק.

להלן יפרטו ההטבות לעובדים בשירות המדינה ובשלטון המקומי*9).

9.1 חוק דמי מחלה ( - חל על כלל העובדים) :

9.1.1 בהתאם לחוק עובד צובר זכות להיעדר מהעבודה, עקב מחלה, יום וחצי בכל חודש עבודה במשרה מלאה.
עובד רשאי לצבור עד 90 ימי מחלה שלא נוצלו.

9.1.2 עובד זכאי לתשלום של שכר עבודה בגין ימי היעדרות עקב מחלה, החל מהיום השני למחלתו .
בגין היום השני והשלישי למחלה זכאי ל-50% משכר העבודה ומהיום הרביעי ואילך זכאי לשכר מלא.

9.1.3 עובד רשאי לנצל את ימי המחלה הצבורים לזכותו לטובת טיפול בבן משפחה חולה, בתנאי החוק.

9.2 לעובדי שלטון מקומי ושירות המדינה*9):

9.2.1 עובד צובר זכות להיעדר מהעבודה, עקב מחלה, יומיים וחצי בכל חודש עבודה במשרה מלאה, עם זכות צבירה לא מוגבלת, של ימי מחלה שלא נוצלו.

9.2.2 עובד זכאי לתשלום מלא של שכר עבודה בגין ימי היעדרות עקב מחלה, החל מהיום הראשון למחלתו.

9.2.3 עובד רשאי לנצל את ימי המחלה הצבורים לזכותו לטובת טיפול בבן משפחה חולה, בתנאי ההסכם הקיבוצי.

9.2.4 בסיום עבודתו, ישולם לעובד/לשאיריו פיצוי בעד ימי חופשת מחלה שלא נוצלו .

9.2.5 על העובד להמציא למעסיק אישור רפואי אודות מחלתו, לא יאוחר מהיום השלישי למחלתו.
אולם פעמיים בשנה, מתאפשר לעובד להסתפק בהצהרה/בהודעה אודות מחלתו , ללא המצאת אישור רפואי, בעד יום אחד / יומיים רצופים.

9.2.6 ימי מחלה בזמן החופשה השנתית נזקפים על חשבון ימי מחלה.


הוראות בעניין חופשת מחלה לעובדי מדינה שהתקשי"ר חל עליהם


*(1)  ס' 4.3.3 באוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי
*(2)  ס' 13 להסכם הפסיכולוגים מ30.5.79
*(3)  ס' 4.3.4 לאוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי וס' 12 להסכם בין ממשלת ישראל לבין חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות האקדמאים במח"ר מיום 30.5.79 
*(4)  ס' 5.8 באוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי
*(5)  ס' 4.3.2 באוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי
*(6)  ס' 5.3 – 5.4ב' באוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי
*(7)  ס' 4.3.6 באוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי

*(8)   ס' 13 ו- 31 לחוק חופשה שנתית
*(9)   עובדי שלטון מקומי שהאוגדן תנאי השירות חל עליהם ועובדי שירות המדינה שהתקשי"ר חל עליהם

*(10)   בכפוף להוראות בעניין זכאות לכפל הטבות כקבוע בסעיף 70 להסכם מיום 17.7.23


המידע ברשימה זו הינו כללי ואיננו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות הסכמים צווי הרחבה ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע ברשימה איננו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

הפניה היא לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.