1. החברות בהסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר)

האיגוד של הסתדרות האקדמאים במח"ר הינו אורגן של ההסתדרות הכללית החדשה.
דמי החבר המשולמים על ידי החברים באיגוד משמשים למימון השירותים וההטבות הניתנות לחברי האיגוד, לרבות טיפול וייצוג משפטי קיבוצי ופרטני, השתלמויות והעשרה, הטבות בקרן פנסיה, מועדון צרכנות, הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות ההסתדרות ועוד.

חבר בעל זכויות מלאות ייחשב מי שמשלם דמי חבר בשיעור של 0.9%*1 משכרו החודשי באמצעות תלוש המשכורת או בהוראת קבע.

עובד המשלם "דמי טיפול" בשיעור של 0.75% משכרו החודשי, זכאי להיות מדורג בדירוג המח"ר ולקבל את ההטבות נשוא הסכמי המח"ר, אולם אינו חבר בהסתדרות האקדמאים במח"ר ואיננו זכאי להטבות הפרטניות של החברות באיגוד.

הצטרפותך כחבר תתרום ליכולתה של הסתדרות האקדמאים במח"ר להעניק לך הגנה מקצועית טובה ויעילה ומיגוון שירותים נוספים.

להצטרפות יש לפנות למזכירות המח"ר לקבלת טפסים או דרך הקישור

  1. על מי חל דירוג המח"ר?

עובד שעומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. עובדים אשר מועסקים במשרות אשר כדי למלא אותן דרושה השכלה אקדמאית מושלמת (תואר "בוגר" לפחות) במדעי הרוח והחברה והינם בעלי השכלה אקדמאית זו.

ב. עובדים קבועים זמניים וארעיים - המקבלים משכורת על-פי דרגה בסולם הדירוג של המח"ר.

או עובד על-פי חוזה מיוחד, בו נקבע כי משכורתם משולמת לפי דרגה מסוימת בסולם זה.

או עובד הממלא משרה לה צמודה דרגה בדירוג אחר והוא בעל השכלה אקדמאית בתחום המח"ר ובתחום המקצועי הרחב של משרתו, ידורג בדירוג המח"ר בדרגה מקבילה לדרגתו בדירוג האחר.

  1. סולם השכר של המח"ר

3.1 מבנה תלוש השכר

מבנה שכרו של האקדמאי בדירוג המח"ר הונהג החל משנת 1994 במטרה לתת מענה לאופי הייחודי והאיכותי של מקצועות מדעי החברה והרוח.

מבנה השכר מורכב משכר משולב, הנגזר מטבלאות השכר, מגמולי השתלמות ותוספות שכר שונות, תשלומי מענק יובל ודמי חברות באגודות מקצועיות.
שכרו של האקדמאי נקבע על-פי התפקיד, הדרגה, והוותק המקצועי.
במקומות עבודה בהם קיימים הסכמים קיבוציים מיוחדים או הסכם אחר המיוחד למקום עבודה זה, נהלים והסדרים הקשורים בשכר, קידום וכיו"ב - יופעל ההסכם/ההסדר המיטיב ביותר.

3.2 שכר משולב

השכר משולב הינו הסכום של שכר היסוד בצירוף תוספת ותק.

טבלת השכר מורכבת מהשכר המשולב הנגזר מהדרגה והוותק המקצועי של העובד.
הדרגות נעות מדרגה 35 עד דרגה 46, והותק מגיע עד ל-40 שנה.
ברוב מקומות העבודה נהוג תקן מוגדר לכל תפקיד, אליו צמוד "מתח דרגות" מסויים.
אך קיימים מקומות עבודה בהם לא קיים "מתח דרגות" לתקן.

טבלאות השכר מתעדכנות מעת לעת בהתאם להסכמי השכר ולתוספות היוקר הנהוגות במשק.  

3.3 תוספת ותק

לצורך חישוב הותק תילקח בחשבון כל תקופת העבודה, במקומות עבודה ציבוריים החתומים על הסכמי המח"ר או מאמצים אותם.

כמו כן, תחשב גם תקופת השירות הסדיר בצה"ל או השירות הלאומי.

לצורך חישוב ותק מחו"ל, תיחשב עבודה שלצורך מילויה דרושה השכלה אקדמאית מושלמת (תואר ראשון לפחות) במקצוע הנלמד, או עבודה בתחום המקצועי הרחב של המשרה.

לעניין חישוב תקופת העבודה, תובא בחשבון גם תקופת עבודתו של העובד כזמני וכעובד על-פי חוזה מיוחד.

בחלק מתלושי המשכורת תוספת הותק מופיעה בשורה נפרדת.

3.3.1 חישוב ותק לבעלי תואר ראשון

תוספת ותק לאקדמאים בתואר ראשון, היא תוספת שכר בשיעור של 1% משכר היסוד עבור כל שנת העסקה מלאה.

3.3.2 הטבות לבעלי תואר שני ו/או שלישי ו/או לימודי תעודה *2
ותק מואץ לשכר: כל שנת העסקה – נחשבת כשנה וחצי של ותק – כך שתוספת השכר לבעלי תארים מתקדמים הינה בשיעור של 1.5% לכל שנת עבודה.

3.4 שכר מינימום

החוק קובע תשלום שכר מינימלי לעובד – זה הוא "שכר המינימום החוקי" – שנכון ליום 29.03.2020 עומד על 4,953.30 ₪.
שכר המינימום ההסכמי, הינו גבוה מזה החוקי – ועומד על סכום של 5,300 ₪ ( נכון לדצמבר 2017)  והושג הודות להסכמים קיבוציים שחתמה ההסתדרות עם נציגי המעסיקים.

בתרשים שלהלן ניתן לראות את הרכיבים השונים בתלוש השכר, ואת מעמדם ביחס לשכר המינימום.

מהתרשים ניתן לראות כי יש שני סוגים של "השלמה לשכר מינימום" – "השלמה לשכר המינימום החוקי"  ו"השלמה לשכר המינימום ההסכמי" .

כמו כן, ישנן תוספות שכר מוחרגות ושאינן מוחרגות מה"תוספות לשכר מינימום", כפי שמפורט להלן.

תשלומים נוספים, כגון:

הוצאות נסיעה, טלפון, מנקו, תוספת מעונות

 

עבודה נוספת ותוספת משמרות

 

תוספת ותק

 

השלמה נוספת לשכר מינימום הסכמי (רק למי שהשכר שלו, כולל תוספות הסכמי המסגרת, נמוך משכר המינימום ההסכמי)

5,571.75 ₪ (מעודכן לאפריל 2023)
למשרה מלאה – שכר מינימום הסכמי

תוספות מוחרגות מרכיב השלמה לשכר המינימום החוקי:

תוספת 2001, תוספת 2009, תוספת 2011, תוספת שקלית 2016, תוספת אחוזית 2016, תוספות הסכם מסגרת 2023  *14

4,953.30 ש"ח  (מעודכן ליום 29.03.2020)   
למשרה מלאה - שכר מינימום לפי החוק

רכיב השלמה לשכר מינימום

 

תוספות שאינן מוחרגות מרכיב השלמה לשכר המינימום:

גמולי השתלמות וכו'

 

שכר יסוד

 

 

3.5 תוספות שכר

תוספות השכר שמקורן בהסכמי השכר במגזר הציבורי הינן מוחרגות משכר המינימום החוקי.
כל תוספת שכר צריכה להיות רשומה בשורה נפרדת בתלוש השכר והיא מתייחסת לשכר המשולב (שכר יסוד+ותק).

ציבור האקדמאים במח"ר, שונים במאפייני תוספות השכר שלהם.
יש למשל, מאפיינים ייחודיים לעובדי השלטון המקומי ביחס לעובדי המדינה ולציבור הפסיכולוגים ביחס ליתר האקדמאים במח"ר.

3.5.1 תוספות שכר במגזר הציבורי (למעט פסיכולוגים)

* עובדי מדינה, ביטוח לאומי, שירות התעסוקה, בתי חולים הדסה  איכילוב ובני ציון.
התוספות הייחודיות לפסיכולוגים – מודגשות בצבע כחול

3.5.1.1 תוספת הסכם 2001 : בשיעור של 3.6% .
3.5.1.2 תוספת הסכם 2009 : בשיעור של 5%*3 .
3.5.1.3 תוספת הסכם 2011 : בשיעור של  7.25%*4 .
3.5.1.4 תוספת הסכם 2016 : בפעימות בשיעור כולל של 7.9%, כאשר חלקן אחוזיות וחלקן שקליות, בהתאם לטבלה כדלקמן*5 :

 

מועד תשלום התוספת

שיעור התוספת

תוספת שקלית

מתוכה תוספת אחוזית

שיעור התוספת המצטבר

פסיכולוגים
שקלית

פסיכולוגים
אחוזית

שיעור התוספת המצטבר

1.7.16

1%

 

 

1%

 

 

 

1.3.17

1.75%

 

1.375%

2.75%

 

 

 

1.6.18

1.5%

לא לפסיכולוגים
125.62

0.75%

4.25%

531.39

5.875

 

1.8.19

1.75%

 

0.875%

6%

 

 

 

1.12.19

1.9%

 

0.875%

7.9%

 

 

6*15.8%

 

3.5.2 תוספות שכר בשלטון המקומי (למעט פסיכולוגים)

3.5.2.1 תוספת הסכם 2001 : בשיעור של 3.6% .

3.5.2.2 תוספת הסכם 2009 : בשווי שיעור של 5% *3: בשלטון המקומי, הומרה התוספת של 5% במגזר הציבורי, לתוספות שקליות, בהתאם לדרגה, ותוספות פרופסיונליות.

3.5.2.3 תוספת הסכם 2011 : בשיעור של 7.25%  *4.

3.5.2.4 תוספת הסכם 2016 : בפעימות בשיעור כולל של 7.9% 5* .
הגדלה מדורגת של תוספת המעוף, בהתאם לדרגה, הוספת תוספת ניהול ותוספות אחוזיות פרוסיונליות.

3.5.3 תוספות שכר במגזר הציבורי (כולל שלטון מקומי ופסיכולוגים) 

תוספת הסכם 2023: מענק חד פעמי בסכום של 6000 ש"ח 15* ותוספות שכר בשיעור כולל של 500 ש"ח + 6%, בפעימות בהתאם לטבלה כדלקמן: 

מועד תשלום התוספת

שיעור התסופת 

שיעור התוספת המצטבר

1.7.23

400 ₪

400 ₪

1.10.24

100 ₪

500 ₪

1.12.24

2%

2%

1.4.25

1.5%

3.5%

1.4.26

1.5%

5%

1.4.27

1%

6%

 

פסיכולוגים6*: תוספת הסכם 2016 מתבטאת בתוספת שקלית - 531.39 ₪ ובתוספת אחוזית – 5.87%

3.5.2.5 תוספת הסכם 9.17 : תוספת 0.3% מ-11/17 רטרואקטיבית מ-1/2013 ומכאן והלאה7*.

3.5.4. תוספות ייחודיות לפסיכולוגים

תוספות אחוזיות :
א.  
תוספת בוררות : 35% ₪  

ב. לפסיכולוגים בבתי חולים ממשלתיים :
    תוספת דריכות : 30% (למעט עובדי קופ"ח כללית – שמקבלים 25%).
    תוספת מקצועית : 3.5%

ג. לפסיכולוגים שאינם בבתי חולים ממשלתיים :
    תוספת מקצועיות:
    
פסיכולוג - 6%
    פסיכולוג מומחה - 8%
    פסיכולוג מדריך- 10%

    גמול ניהול :
    פסיכולוג אחראי 3%
    פסיכולוג ראשי/מחוזי-4%
    פסיכולוג בכיר ג'-5%
    פסיכולוג בכיר ב' ומעלה – 7% - לפי אחוז משרה

    תוספות שקליות :
    
א. לפסיכולוגים בבתי-חולים ממשלתיים
        תוספת בית חולים : 72.95 ₪
*8
        תוספת מינהל ומשק : 285.15 ₪
*8   
    ב. לפסיכולוגים בתחנות לבריאות הנפש

        תוספת בריאות ונפש : 683 ₪*8  
    ג. לפסיכולוגים במוסדות חינוך
        תוספת מוסדות חינוך : 378.38 ₪
*8    
    ד. לפסיכולוגים שאינם בבתי-חולים ממשלתיים/בתחנות לבריאות הנפש/במוסדות חינוך:
        תוספת פסיכולוגים : 297.73 ₪
*8  

3.6 דרגות

3.6.1 מתח הדרגות

3.6.1.1 דרגה תחילית

דרגה תחילית נקבעת על-פי מתח הדרגות של תקן המישרה.
מתח הדרגות לא יהיה נמוך מדרגות 35-37 בסולם השכר.

עובדים בעלי תואר ראשון ישובצו כדלקמן:

ללא ניסיון -                     דרגה תחילית מינימלית 35

ניסיון של שנה -               דרגה תחילית מינימלית 36

ניסיון של 3 שנים ומעלה - דרגה תחילית מינימלית 37

עובדים בעלי תואר שני ישובצו בדרגה 37 ללא התייחסות לשנות ותק.

3.6.1.2 דרגה מכסימלית

דרגת השיא במתח הדרגות לעובד מח"ר הינה  45 

למעט במשרות של  משנים למנכל"ים, או בעלי תפקידים מקבילים, אצל מעסיקים ציבוריים אשר אצלם לא קיים תפקיד משנה למנכ"ל – שבהם דרגת השיא שבמתח הדרגות יכולה להגיע עד לדרגה 46 *9 .

3.6.2 קידום בדרגות לבעלי תואר ראשון

הקידום בדרגות בתוך מתח הדרגות יהיה  לאחר פרק זמן מקסימלי (פז"מ) של לא יותר משנתיים בין דרגה לדרגה בתקן (במתח הדרגות); ובפז"מ של לא יותר משלוש שנים בעלייה לדרגת השיא במתח הדרגות.

הקידום בדרגה אינו מותנה בהמלצת הממונה.

*  הטבה לעובדי השלטון המקומי – בהרבה ממסלולי הקידום: גם עליה לדרגת השיא, לאחר לא יותר משנתיים.

3.6.3 תוספת שהיה

עובד בשיא דרגתו, יהיה זכאי לתוספת שהייה (50% מההפרש בין הדרגה בה הוא שוהה לדרגה שמעליו), לאחר שלוש שנות שהייה בדרגתו.
תוספת שהייה אינה מותנית בהמלצת הממונה.

3.6.4 הטבות לבעלי תואר שני ו/או שלישי

3.6.4.1 קיצור פז"מ (פרק זמן שהייה מכסימלי בדרגה) לקבלת דרגה למחצית התקופה הקבועה לבעלי תואר ראשון ( - ר' לעיל).

3.6.4.2 דרגה אישית: עובד בעל תואר שני, שהגיע לשיא דרגתו (שיא דרגתו פירושו :
הדרגה העליונה שבמתח הדרגות לתפקיד בתקן ושיא הותק שהינו 40 שנה), יהיה זכאי לעלות בדרגה אחת מעל לדרגת השיא לאחר שהיה של שנה בדרגת השיא - זו דרגה אישית ראשונה

3.6.4.3 הפכה דרגתו האישית הראשונה לדרגה העליונה שבמתח הדרגות למשרה זו, יהיה זכאי לדרגה אישית נוספת כעבור חצי שנה.

3.6.4.4 עובד בעל תואר שלישי, שהגיע לשיא התקן, זכאי לעלות בדרגה אחת כדרגה אישית.
הפכה הדרגה האישית לדרגה תקנית, יהיה העובד זכאי לעלות בשנית לדרגה אישית.

3.6.5 הטבות לבעלי לימודי תעודה*2

3.6.5.1 קיצור פז"מ מדרגה לדרגה בשיעור של שני שליש מהתקופה הקבועה לבעלי תואר ראשון (16 חודשים בתוך מתח הדרגות ושנתיים לדרגה הגבוהה בתקן).

3.6.5.2 דרגה אישית: עובד שהגיע לשיא התקן ושיא שנות הוותק לשכר ( 40 שנה), זכאי לעלות לדרגה אישית אחת לאחר שהייה של שנה וחצי.
הפכה דרגתו האישית לדרגה תקנית, יהיה זכאי לדרגה אישית נוספת לאחר שנתיים (שני שליש מהתקופה הנחוצה לעלות לדרגת השיא – לבעלי תואר ראשון).

3.6.6 מתח הדרגות לספרנים

בשלטון המקומי ( למעט בשלוש הערים הגדולות) *10:

מסלול מקצועי

דירוג

ספרן בעל תואר .A.B  בספרנות  / בעל תואר A.B + ספרן שלב א'

36-39

ספרן בעל תואר A..B + בוגר מכללה

37-39

ספרן בעל תואר .A.B + ביה"ס לספרנות (לימודי תעודה)

37-40

ספרן בעל תואר שני בספרנות  / בעל תואר  M.A. + בוגר אס"י שלב ב' / בעל תואר M.A. + ספרן מורשה

38-40

 

מסלול ניהולי

דירוג

אחראי לנושא / מנהל סניף ללא ספרנים / מנהל ספריה א' ללא ספרנים

38-40

אחראי לנושא בספריה עירונית מרכזית / ספרן אחראי על סניפים שאיננו מנהל רשת ספריות / סגן מנהל ספריה רמה ג' / מנהל סניף + ספרן / מנהל ספריה א' * + ספרן/ים

38-41

מנהל ספריה ב' *

39-42

מנהל ספריה ג' *

40-42

מנהל רשת ספריות

בהתאם להיקף הרשת שבניהולו

 

  ספריה א' : בבי"ס על יסודי עד 15 כיתות *12
  ספריה ב' : בבי"ס על יסודי  16-40 כיתות
  ספריה ג' : בבי"ס על יסודי  מעל  40 כיתות / במכללה/במדרשה

  ספרן יחיד בספריית בי"ס יסודי, חט"ב ותיכון נחשב כמנהל ספריה  ומתח הדרגות שלו בהתאם למס' הכיתות :*13
  ספריה א' : עד 42
  ספריה ב' + ג' : עד 43

בשלוש הערים הגדולות*11

מסלול מקצועי

דירוג

הערות

אקדמאי בעל .A.B לא בספרנות

35-37

ספרן שצבר ותק של 10 שנים במקצוע אצל המעסיקים ונמצא בדרגת השיא, יקבל דרגה נוספת מעל מתח הדרגות בפז"מ מלא.  

אקדמאי בספרנות / אקדמאי + אס"י 2 /
בעל תואר .
A.B +  בי"ס לספרנות (לימודי תעודה)

37-39

 

 M.A.  בספרנות /  M.A. 2 + אס"י /
  M.A.  + ספרן מורשה

38-40

 

 

מסלול ניהולי

דירוג

הערות

מנהלי ספריות בי"ס:
בבי"ס על יסודי – עד 15 כיתות
בבי"ס על יסודי – עד 40 כיתות
בבי"ס על יסודי – מעל 40 כיתות

או :

מנהל סניף ללא ספרנים

או:
אחראי נושא בסניף/בספריה ייעודית

38-40

 

39-41*

בבתי"ס בהם מועסק ספרן יחיד – יוכר כמנהל. בבתי"ס בהם מועסקים 2 ספרנים ויותר, יקבע אחד מהם כמנהל.
* בת"א ובחיפה: אחראי ספריית בי"ס ששהה 5 שנים בדרגת השיא(41), יקבל דרגה נוספת מעל מתח הדרגות.

אחראי נושא בספריה מרכזית (כגון: אינטרנט, רכש, כ"ע וכד') 

או:
מנהל סניף עם ספרנים

39-41

 

מנהל אזור ואחראי ספריה / מנהל ספריה מרכזית

40-42

 


באוניברסיטאות
:

מסלול מקצועי

דירוג

בעל תואר אקדמאי ללא השכלה ספרנית

35-38

בעל תואר .A.B  בספרנות

35-39

בעל תואר אקדמי ושני שלבי אס"י

36-39

בעל תואר אקדמי ותעודה של בית ספר אוניברסיטאי לספרנות

37-40

ספרן בכיר

37-41

ספרן מומחה

37-42

 

מסלול ניהולי

דירוג

מנהלי מדורים או מנהלי מחלקות בספרייה המרכזית ובספריה הלאומית או מנהלי ספריות פקולטאיות קטנות

38-42

מנהלי ספריות פקולטאיות גדולות ומנהלי מחלקות בכירים

38-43

ראשי אגפים, או ענפים בספריה הלאומית/המרכזית

42-44

סגן מנהל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי/מנהלי ספריות גדולות במיוחד

42-45

 

3.6.7 מתח הדרגות לפסיכולוגים

תיאור תפקיד

הדרגה בתקן

הגדרות והערות

פסיכולוג

37-39

פסיכולוג בעל תואר מ.א הרשום בפנקס הפסיכולוגים יתחיל בדרגה 37 .

לצורך קידום במתח הדרגות תובא בחשבון תקופת עבודה קודמת במקצוע שלאחר קבלת התואר מ.א בארץ או בחו"ל .

     *    כ"כ תובא בחשבון , לצורך קידום במתח הדרגות
          שהייתו בדרגה 36 ומטה

פסיכולוג מומחה

38-40

ע"פ החוק והתקנות , או חבר סקציה בהסתדרות הפסיכולוגים

פסיכולוג מדריך

39-42

פסיכולוג "מדריך", ע"פ החוק והתקנות.
הקידום לדרגה 42 לאחר שהפסיכולוג "מדריך" השלים 4 שנות ניסיון לאחר הזכאות לתואר "מדריך". 

פסיכולוג אחראי

38-40

פסיכולוג אחראי על נושא מקצועי , גם שאינו ממונה על עובדים אחרים , ימונה בהמלצת הפסיכולוג הראשי ו/או מנהל השירות ובאישור ההנהלה.

ביחידות בהן קיימות מעל שלוש משרות שלמות של פסיכולוגים, מלבד המנהל, תיקבע משרה אחת בדרגה 38-39 בתקן, כפסיכולוג אחראי, מתוך כל שלוש משרות שלמות של פסיכולוגים .

פסיכולוג הממונה על לפחות פסיכולוג נוסף.  

פסיכולוג יחידי בביה"ח, או יחידי במרפאה, או יחידי במוסד לעבריינים, או יחידי בפנימייה או מנהל מדור, או יחידי במקום העבודה (מפעל, מוסד וכדומה).

פסיכולוג ראשי ב'

38-40

פסיכולוג בעל ותק של 7 שנים במקצוע הנדרש ע"י הממונה הישיר לעסוק בהדרכה פסיכולוגית ואשר בתחום התמחותו הפסיכולוגיה אינו קיים המושג של "מדריך מוכר" ע"פ החוק והתקנות.

פסיכולוג ראשי א' 

38-41

מנהל או מרכז יחידה - הממונה על לפחות 3 משרות שלמות של פסיכולוגים מלבד הממונה .

כשמנהל היחידה או המרכז אינו פסיכולוג והפסיכולוג נקבע ע"י מנהלו הישיר כאחראי מבחינה מקצועית על לפחות 3 משרות שלמות של פסיכולוגים.

פסיכולוג בכיר ג'

40-42

מנהל או מרכז יחידה - הממונה על לפחות 5 משרות שלמות של פסיכולוגים.

כשמנהל או מרכז היחידה אינו פסיכולוג והפסיכולוג נקבע ע"י מנהלו  הישיר כאחראי מבחינה מקצועית על לפחות 5 משרות שלמות של פסיכולוגים.

מרכז / אחראי/ מנהל יחידה אינטרדיסציפלינארית, דהיינו יחידה בה מתקיימות לפחות שתי דיסציפלינות (מקצועות) שמטרתה היא יצירת משרות של עובדים מקצועיים למעט מנהל.

אחראי על פרוייקט מחקר עצמאי כשהמחקר מבוסס על הצעת מחקר ואושר ע"י המעסיק כפרוייקט מחקרי הדרוש לו.
הדרגה תוענק כל עוד הפסיכולוג נדרש לעסוק במחקר.

פסיכולוג בכיר ב'

39-42

מנהל או מרכז יחידה , הממונה על לפחות 9 משרות שלמות של פסיכולוגים .

כשמנהל או מרכז היחידה אינו פסיכולוג והפסיכולוג נקבע על ידי מנהלו הישיר כאחראי מבחינה מקצועית על לפחות 9 משרות שלמות של פסיכולוגים.

פסיכולוג בכיר א'

40-43

מרכז/אחראי/מנהל יחידה אינטרדיסציפלינרית דהיינו יחידה בה מתקיימות לפחות שתי דיסציפלינות (מקצועות), ושמטרתה היא יצירת אינטגרציה טיפולית שבה לפחות 3 משרות שלמות של עובדים מקצועיים מלבד המנהל.

מנהל או מרכז יחידה הממונה על לפחות 12 משרות שלמות של פסיכולוגים.

כשמנהל או מרכז היחידה אינו פסיכולוג והפסיכולוג נקבע ע"י מנהלו הישיר כאחראי מבחינה מקצועית על לפחות 12 משרות שלמות של פסיכולוגים , כולל המנהל.

פסיכולוג

41-44

מנהל השירותים בעיריית ירושלים , תל אביב -יפו וחיפה וכן כל מנהל שירות פסיכולוגי שיש בו לפחות 17 משרות שלמות של פסיכולוגים, כולל המנהל .

   


* בכל משרה, בעלי תואר שלישי ( דוקטור) יהיו זכאים לדרגה אישית מעל לדרגתם בתיפקוד, למעט קידום לדרגה 46.

* עובד בעל תואר A.B. בפסיכולוגיה, אשר השלים שלוש שנות שירות ולא קיבל תואר A.M עלול להיות מפוטר מעבודתו. 


*(1)  עד לגובה תקרת השכר אשר מתעדכנת אחת לשנה
*(2)  עובד אשר סיים לימודי תעודה
במוסד מוכר להשכלה גבוהה, במקצועות בהם היו קיימים, או קיימים,
        לימודי תעודה אקדמיים שהוכרו ככאלה על-ידי סנט האוניברסיטה או על-ידי הוועדה האוניברסיטאית
        לתואר שני
, שתנאי הקבלה אליהם הוא תואר בוגר ואשר משך הלימודים בהם הוא שנתיים לפחות.      
        ס' 9 לזיכרון הדברים מיום 26.2.79 (האקדמאים במדעי הרוח והחברה – הודעה מס' לס/42).
*(3)  הסכם מיום 17.4.08 בין ממשלת ישראל ואח' לבין הסתדרות העובדים החדשה במגזר הציבורי: מיום
        1.12.2009 – 11.2017: 4.7% ניתן לעובדים + 0.3% - לאיגודים המקצועיים לצורך הקמת עמותות
        מקצועיות. 6/16 – מענק בסכום של 1,193 ₪ עבור ה-0.3% עד לחודש 12/12 . 11/17 – החזר ה-
        0.3% רטרואקטיבית מ-1/2013 + קבלת ה-0.3% מדי חודש (השלמה מ-4.7% ל-5%).
*(4)  הסכם מיום 12.1.2011 בין ממשלת ישראל ואח' לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה
        בשלטון המקומי 0.1% מהתוספת יועד למועדון שלך  למעט אצל הפסיכולוגים בשלטון המקומי.
*(5)  הסכמים מיום  18.4.2016 ומיום 8.8.16 ומיום 9.1.18 בין ממשלת ישראל ואח' לבין הסתדרות
        עובדים הכללית החדשה, חוזר הע-כללי הסכם 2018-1-25 מיום 3.6.18 (בעניין הפסיכולוגים)
*(6)  הסכם מיום 18.4.16 בין ממשלת ישראל ואח' לבין הסתדרות העובדים החדשה בעניין מסגרת עלות
        תוספת מוגדלת לפסיכולוגים בהשוואה לזו שבהסכם מסגרת מיום 18.4.16 הנזכר בהערה *(5) לעיל.
        בס' 5.7 להסכם, נקבע כי העלות שתינתן לפסיכולוגים במצטבר תהיה 15% (- כשיתר המח"ר קיבלו
        7.5%). מאוחר יותר הפעימות נדחו והתוספת של יתר המח"ר גדלה ל-7.9% ולפסיכולוגים הוגדל יחסית
        ל-15.8%.
        ס' 2 לחוזר (הע-כללי הסכם) משרד האוצר מיום 3.6.18   
*(7)  ההסכם מיום 14.9.17 בין ממשלת ישראל ואח' לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה
*(8)  מתעדכן מעת לעת – נכון לחודש אוקטובר 2018
*(9)   ס' 5.7.4 להסכם 93-96 של המח"ר .
*(10) ס' 9.3.14 לאוגדן תנאי שירות
*(11) ס' 4 להסכם מיום 12.5.10 בין שלוש הערים הגדולות לבין הסתדרות העובדים החדשה
*(12) ס'ב'- הערות 1+3  להודעה בענייני עובדים 1068/06 : בתחולה מיום 1.7.01
*(13) ס'ב' 2  להודעה בענייני עובדים 1068/06 : בתחולה מיום 1.7.01

*(14) למעט המענק נשוא פרק ד' להסכם מיום 17.7.2023 .
*(15) ישולם לעובדים זכאים במשכורת 3/23 או 4/23 או 8/23 או 9/23 או 1/24 או 2/24 , בהתאם לתקופת אכשרה, ולחלקיות משרה – כמפורט בפרק ד' להסכם מיום 17.7.23.


המידע ברשימה זו הינו כללי ואיננו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות הסכמים צווי הרחבה ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע ברשימה איננו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד

הפניה היא לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד