1. תוספות מקומיות

שכרו של העובד נגזר מהסכמי השכר הקיבוציים הנחתמים על-ידי הסתדרות האקדמאים במח"ר ומהסכמים מקומיים הנחתמים על-ידי ועד העובדים הסתדרות האקדמאים במח"ר, או כל גוף הסתדרותי אחר.

כל תנאי העבודה תוספות השכר והזכויות הסוציאליות שנקבעו לגבי כלל העובדים במקום העבודה (פז"מ לקידום, פיצויים, שעות נוספות, רכב ועוד), יחולו גם על האקדמאים.

  1. דמי חבר באגודות מקצועיות

עובד זכאי לתשלום מהמעסיק בעבור דמי חברות שנתיים, בשתי אגודות מקצועיות.

דמי החברות המתעדכנים מעת לעת וסכומם המעודכן מיום 01.10.2022 הינו 824 ש"ח.
דמי החברות משולמים מדי שנה במשכורת חודש אוקטובר.

  1. מענק יובל

מענק יובל הינו תשלום חד-פעמי בכל שנה המשולם במשכורת חודש ספטמבר, בסכום המהווה 60% מהשכר החודשי המחושב לצרכים פנסיוניים.

המענק ישולם לעובד שעמדו לזכותו 25 שנות עבודה בפועל עד ה-30 בספטמבר של אותה שנה, אצל המעסיקים הנזכרים להלן.

המענק משולם יחסית לחלקיות המשרה.

במניין השנים מונים גם תקופה של שירות חובה בצה"ל.

 על העובד להגיש למעסיק אישורים על תקופות העסקה במקומות העבודה הקודמים תקופת שירותו הצבאי כאמור.

רשימת המעסיקים :
שרות המדינה (כולל צה"ל משטרה ושב"ס), מרכז השלטון המקומי (כולל עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות), 3 הערים הגדולות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד, המוסדות להשכלה גבוהה, שירותי בריאות כללית, בנק ישראל, רשות השידור, רשות שדות התעופה, רשות הדואר, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה  וההסתדרות ומוסדותיה.

  1. קצובת ביגוד

עובד קבוע שחל עליו התקשי"ר/אוגדן הרשויות המקומיות*20, המוגדר כ"מקבל קהל", זכאי לקצובת ביגוד, יחסית לחלקיות משרתו, פעם בשנה, במשכורת חודש יולי.
הקצבה מתעדכנת מעת לעת.

הוראות בעניין קצובת ביגוד לעובדי מדינה שהתקשי"ר חל עליהם

  1. קצובת הבראה

דמי הבראה משולמים אחת לשנה במשכורת חודש יוני, לעובד שהשלים שנת עבודה אחת לפחות בשירות המעסיק.
סכום דמי ההבראה נקבעים לפי מספר ימי ההבראה, להם זכאי העובד, בהתאם לותק שלו, כמפורט בטבלה להלן, כפול שווי יום הבראה.

שווי יום הבראה מתעדכן מעת לעת ועומד על סך של 426 ₪ בהתאם לעדכון בחודש יוני 2018.

5.1. ותק לצורך הבראה:

5.1.1. לעובדים בשירות המדינה שהתקשי"ר חל עליהם :
נכללות גם תקופות מחוץ לשירות שהוכרו כוותק לצורך תשלום משכורת + שירות בצבא קבע + תקופת היעדרות לרגל לידה שבעדה משולמים דמי לידה ע"י ביטו"ל + תקופת היעדרות לרגל תאונת עבודה בעדה משולמים דמי פגיעה ע"י ביטו"ל + חופשת מחלה ללא משכורת + חופשה ללא משכורת בעת שליחות של המדינה לחו"ל.

5.1.2. לעובדים בשלטון המקומי שאוגדן תנאי שירות חל עליהם: נכללת גם תקופות שירות במקומות עבודה קודמים, בארץ ובחו"ל + תקופת שירות חובה בצה"ל.

5.2. להלן טבלת הזכאות לימי הבראה כתלות בוותק, למשרה מלאה.
* עובד במשרה חלקית – זכאי לקצובת הבראה בשיעור יחסי למשרתו.
* במקומות עבודה, בהם נהוגה מכסה גדולה יותר, גם עובד המח"ר יקבל מכסה זו, אך לא פחות מהמכסה 
בטבלה להלן:

ותק

שירות המדינה

בתי"ח ממשלתיים

שלטון מקומי

3 השנים הראשונות

7

 

9

שנה ראשונה

 

9

 

מהשנה ה-2 עד ה-4

 

11

 

מהשנה ה-5 עד ה-10

 

12

 

מהשנה ה-4 עד ה-10

9

 

9

מהשנה ה-11 עד ה-15

10

13

10

מהשנה ה-16 עד ה-19

11

 

11

מהשנה ה-16 עד ה-20

 

14

 

מהשנה ה-20 עד ה-24

12

 

12

מהשנה ה-21

 

15

 

מהשנה ה-25

13

 

13

 

הוראות בעניין דמי הבראה לעובדי מדינה שהתקשי"ר חל עליהם

 


*(20)  ס' 4.45 לאוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי

 


המידע ברשימה זו הינו כללי ואיננו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות הסכמים צווי הרחבה ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע ברשימה איננו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

הפניה היא לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.