• גמול השתלמות

1.1. תגמול ללימודים מעבר ללימודי התואר

עובד בדירוג המח"ר זכאי לתגמול כספי עבור שעות לימוד שלמד מעבר ללימודי התואר הראשון, אשר נועדו להעשיר את השכלתו ולשפר את מיומנויותיו בתחום עיסוקו. 

הזכאות הינה עד לשני גמולים, כאשר כל גמול השתלמות ניתן בעבור 400 שעות לימוד שהוכרו על-ידי הוועדה לגמול השתלמות בהתאם לקריטריונים שיפורטו להלן.

ועדת הגמול הינה ועדה פריטטית, המורכבת מנציגי המעסיקים והסתדרות האקדמאים במח"ר. תוספת שכר בגין גמול השתלמות הינה תוספת שכר לכל דבר ועניין - לפנסיה ולערך שעה.

הסכום הכספי של גמול ההשתלמות (משרה מלאה):

גמול השתלמות א' : 328.76 ₪.

גמול השתלמות ב' לבעלי דרגה 40-36+ 328.76 ₪.

                                מדרגה 41 ומעלה 430.86 ₪.

                                מדרגה 44 ומעלה  430.86 ₪ או 9% מהשכר המשולב (הגבוה מבין השניים).

1.2. קריטריונים עיקריים לקבלת גמול השתלמות

על העובד להגיש לוועדת הגמול בקשה להכרה בקורסים שלמד לצורך קבלת גמול השתלמות.
לוועדת הגמול הסמכות לאשר גמולי השתלמות על-פי קריטריונים דלהן ועל-פי שיקול דעתה.

1.2.1. ההשתלמות בוצעה במסגרת לימודית מוכרת, בנושאים תחומים או ענפים שיש בהם לקדם את העובד בתחום המקצוע בו הוא מועסק.

1.2.2. היקף הקורסים המוכרים אינו נופל מ - 40 שעות לימוד פרונטאליות.

1.2.3. מוכרים קורסים שבתנאי ההרשמה שלהם נקבע כי הם מיועדים לעובדים שסיימו 12 שנות לימוד לפחות.   

1.2.4. יאושרו לימודי שפות זרות עד להיקף של 100 שעות.

1.2.5. כפל תארים: תארים נוספים ומקבילים ייכללו בחישוב השעות לצורך גמול השתלמות (שני תארי A או שני תארי M.A ,תואר M.A ולימודי תעודה המוכרים להטבות שכר כגון: תעודת הוראה).

1.2.6. יוכרו לימודים אשר הסתיימו עד חמש שנים לפני יום הגשת הבקשה.

1.2.7. יוכרו לימודים כאשר לפחות מחציתם עוסקים ישירות בתחום העיסוק של העובד והאחרים בתחום הרחב של עיסוקו.

1.2.8. יוכרו השתלמויות וקורסים שנלמדו במסגרת לימודי הכשרה ו/או הסבה מקצועית, המהווים תנאי לקבלת תפקיד או תנאי קבלה לעבודה באופן שיקוזזו 200 שעות מהמספר הכללי של שעות הקורס.    

עובד המועבר לדירוג המח"ר מדירוג אחר בו היה זכאי לגמול השתלמות, יוכל לזכות בגמול זה במח"ר, בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי הוועדה לגמול השתלמות.

1.3. נוהל הגשת בקשה לגמול השתלמות

את הבקשות יש להגיש אונליין בטופס בקשה לגמול השתלמות א' או ב'.

לטופס יש לצרף :
* אישור העסקה עדכני ממחלקת משאבי אנוש, שיכלול תאריך תחילת עבודה, הגדרת תפקיד, תיאור התפקיד, הדירוג ותחולתו.

* אישור זכאות לתואר / תעודת B.A.

* תעודות בהיקף של 400 שעות לפחות הכוללות את שם הקורס, תאריך התחלה וסיום הלימודים, והיקף שעות הלימוד.
* למבקשים גמול ב' יש לצרף אישור גמול א'.

* יש לצרף אסמכתא על תשלום אגרת דמי טיפול ע"ס 150 ש"ח לבקשת גמול השתלמות. 

 1. לימודים השתלמויות והעשרה

2.1. ימי השתלמות בשכר:
עובד בדירוג המח"ר זכאי למכסת ימי השתלמות לשיפור רמתו המקצועית והעשויה לתרום לשיפור תפקודו.
שכרו של העובד בגין ימי השתלמות אלו השכר יחושב כפי שמחושב שכר לעובד במילואים, ויקוזז ממכסת ימי ההשתלמות הצבורים שלו.

מכסת ימי ההשתלמות:

דרגה

ימים לשנה

36-37

7.5

38-39

10

  40-41

12

 42 ומעלה

15

 

 

 

 

 

 

 • עובד אשר לא יצא להשתלמות כאמור, יוכל לצבור ימי השתלמות עד לתקרה של 90 יום.
 • פעילות הדרכה, לימוד והשתלמות שנעשו מטעם המעסיק, לצורך מילוי התפקיד שעובד ממלא או אמור למלא, אינם נכללים במסגרת ימים אלו.
 • עובד רשאי לצאת להשתלמות ביוזמתו. המעסיק רשאי לעכב את יציאתו פעם אחת בלבד לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, בהתאם לצרכי העבודה.
 • השתלמות בת שלושה ימים ויותר, היזומה על-ידי העובד, תהיה על חשבון ימי השתלמות בשכר.
 • השכר יחושב כפי שמחושב שכר לעובד במילואים, ובלבד שלא יעלה על השכר אותו היה מקבל, לולא היה משתתף בהשתלמות.
 • עובד חייב להיות בדרוג המח"ר לפחות שנתיים, על מנת לממש הטבה זו.

2.2. קרן ידע

2.2.1. אודות

קרן "ידע" לאקדמאים במח"ר הוקמה ע"י הסתדרות המח"ר והמעסיקים במגזר הציבורי.
בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי לשנים 1993-1996 חלה חובה על כל מעסיק להעביר מידי חודש 0.5% מהשכר הקובע לגמלה של כל האקדמאים בדירוג המח"ר המועסקים על ידו.
הקרן הוקמה מתוך אינטרס משותף, הן של הסתדרות המח"ר והן של המעסיקים, להעלות את רמתם המקצועית של העובדים. הקרן נועדה לתת לעובדים רבים כלים להתמודד בעולם עבודה דינמי ומשתנה בתדירות גבוהה. 
הקרן -  שמה לה למטרה להרחיב את אופקיו של העובד האקדמאי במדעי הרוח והחברה באמצעות ארגון השתלמויות, הכשרות, הדרכות, סמינרים וסיוע במתן מלגות ללימודים.

2.2.2. סמינרים

2.2.2.1. קרן "ידע" עורכת עשרות סמינרים בשנה.
הסמינרים מתקיימים בבתי מלון ברמה הגבוהה ביותר ומטרתם להעשיר את הידע בתחום הרחב   והמקצועי של העמיתים על ידי הגורמים המוסמכים בהסתדרות המח"ר.
תכנית הסמינרים נבנתה בשיתוף עם נציגי המעסיקים וזאת על מנת לאפשר לכל העמיתים המעוניינים להשתתף, לצאת מבלי לחשוש כי ימי ההשתלמות לא יוכרו לצורכי שכר.
ניתן יהיה להשתתף בסמינר אחד בשנה (סמינר גנרי / סמינר "מקום עבודה תומך משפחה" / סיור לימודי בחו"ל).

2.2.2.2. לכל עמית בקרן שמורה הזכות להשתתף בסמינרים.
בקשות רישום לסמינר מטופלות ומאושרות לפי סדר הגעתן ובכפוף ל
קריטריונים הבאים:

  • העובד מדורג בדירוג המח"ר והמעסיק מפריש לקרן את מלוא התשלום עבורו מדי חודש בחודשו.
  • הזכאות להשתתפות בסמינר מתחילה לאחר תקופת שנת אכשרה מלאה בקרן.
  • לעובד יתרת ניצול למלגה.
  • שיעור המלגה הנו יחסי לחלקיות המשרה של העמית.
  • תקופת הזכאות ליציאה לסמינר החל משנת 2019 , תחושב מתחילת ינואר ועד סוף דצמבר של השנה הקלנדרית.
  • רישום לסיור לימודי בחו"ל, מצריך תקופת אכשרה בת שלוש שנים.
  • ניתן יהיה להשתתף בסמינר אחד בשנה כאשר לעמית תינתן אפשרות לבחור בין סמינר גנרי/ סמינר "מקום עבודה תומך משפחה" / סיור לימודי בחו"ל. השתתפות בסיור לימודי בחו"ל תתאפשר פעם בשלוש שנים.
  • למבקשים להשתתף בסמינר "מקום עבודה תומך משפחה", יש לצרף ספח תעודת זהות הכולל את תאריכי הלידה של הילדים כשלפחות אחד מהם חייב להיות מתחת לגיל 15.
  • בסמינר שאינו סמינר תומך משפחה (סמינר גנרי), ניתן יהיה לצרף ילדים מעל גיל 14 בלבד (אין לצרף תינוק).

  מספר חדרי המלון המוקצים לקיום הסמינר, מוגבל וידוע מראש ולכן ככל שתקדים/י הרשמתך, סיכוייך להשתתף בסמינר יגדלו.

  השתתפות בסמינרים הנערכים מטעם הקרן מחייבת את העמית לעמוד בנהלי הקרן.

  ניתן להירשם לסמינר אחד בלבד (גנרי/ מקום עבודה תומך משפחה / סיור לימודי בחו"ל) - עמית שיירשם במקביל ליותר מסמינר אחד, הרשמתו תפסל.

  2.2.3. כנסים

  2.2.3.1. הקרן מקיימת בכל שנה מספר כנסים חד יומיים בנושאים אקטואליים וחדשניים. הכנסים מתקיימים במתחמי אירוח ברחבי הארץ וכוללים הרצאות של מיטב המרצים בנושא נבחר בשילוב סרט קולנוע או הצגה הקשורים לנושא הכנס.

  2.2.3.2. עמית זכאי פעם אחת בשנה להשתתפות בדמי רישום לכנס מקצועי (בארץ בלבד) בתחום מקצועות המח"ר שמאורגן ע"י הלשכה/ הגוף המקצועי אליו משתייך העמית .

  ניתן לקבל פעם אחת בשנה מלגה פרטנית בגובה של עד 75% מדמי הרישום לכנס ששולמו בפועל (לא כולל לינה), ולא יותר מ-800 ₪.

  2.2.4. קורסים וימי עיון

  2.2.4.1. בית האקדמאי בחולון הוקם ע"י קרן "ידע" בשנת 2008.
  בבית האקדמאי מוצעים לציבור האקדמאים במח"ר מגוון רחב של השתלמויות לעדכון
  מקצועי ולהעשרה במגוון תחומים.
  קרן "ידע" פועלת בשילוב עם מכללות מובילות בתחומן.
  גובה המלגה המקסימלי להשתלמות/ קורס יעמוד על 75% משכר הלימוד ששולם ע"י העמית בפועל ולא יותר מ-1500 ₪.

  2.2.4.2. הסתדרות המח"ר פועלת להנגשת הקורסים של קרן ידע ומקיימת קורסים גם בתוך ו/בקרבת מקומות העבודה לנוחיות העובדים.

  2.2.5. מלגות

  2.2.5.1. עיקרי התנאים לקבלת מלגה :

  • הזכאות לקבלת מלגה תינתן לאחר תקופת שנת אכשרה בקרן במועד תחילת הלימודים.
  • גובה סך המלגות השנתי המקסימלי לעמית יעמוד על 3,500 ש"ח לכלל הפעילויות.
  • יוכרו לימודי קורס במוסד לימודי המוכר ע"י משרד החינוך ובהיקף של 40 שעות לפחות.
  • זכאות העמית למלגה, הינה יחסית להיקף משרתו.
  • הקרן תעניק מלגה עבור לימודים בעבר, עד שנה רטרואקטיבית מיום סיומם.
  • המלגה תינתן בהתאם ליתרת זכאות העמית בשנה בה התקבלה הבקשה למלגה במשרדי הקרן (ולא בהתאם לשנת סיום הלימודים.) 
  • גובה המלגה המקסימלי להשתלמות/ קורס יעמוד על 75% משכר הלימוד ולא יותר מ 1,500 ש"ח.
   המלגה מחושבת משכר הלימוד ששולם בפועל ע"י העמית לאחר הפחתת השתתפות המעסיק או כל גורם אחר, במידה והייתה
   .
  • אין גרירת זכאות למלגה משנה לשנה.
  • לא ניתן לקבל מלגה בגין לימודים המהווים הכשרה מקצועית/ הסבה מקצועית ולימודים אשר נדרשים לביצוע ע"י המעסיק לצורך מילוי תפקידו של העובד ו/או שהמעסיק מחויב לממן עפ"י הסכמי העבודה.
 • 2.2.5.2. מלגה ללימודי תואר / תעודה :

  • הזכאות לקבלת מלגה ללימודים אקדמיים ולימודי תעודה הנה לאחר שלוש שנות אכשרה בקרן במועד תחילת שנת הלימודים הראשונה לתואר / לימודי תעודה.
  • יינתנו מלגות ללימודים לתארים אקדמיים בתחום מדעי החברה והרוח, במוסדות לימוד ישראליים, המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה. 
  • לא תינתן מלגה בגין לימודים המתקיימים במוסדות לימוד בחו"ל, לרבות כאלה הפועלים בישראל
  • המלגה תינתן לאחר שהעמית סיים בהצלחה את לימודי התואר האקדמי / את לימודי התעודה.
  • תאושר מלגה אחת בלבד לעמית, בעבור לימודים אקדמאיים : לימודי תואר ראשון נוסף / לימודי תואר שני / לימודי תואר שלישי.    
 • לימודי תעודה

  • גובה המלגה המרבי הנו עד 4000 ש"ח ברוטו והיא תשולם בפעם אחת בסוף לימודי התעודה ובכפוף להגשת אישור זכאות.
  • המלגה תהיה על חשבון זכאות העמית בשנה בה הוגשה הבקשה. קרי בשנת הגשת הבקשה לא ניתן יהיה לקבל מלגה עבור פעילות אחרת.
 • לימודי תואר ראשון נוסף

  • גובה המלגה המרבי הנו עד 6000 ש"ח והיא תשולם בפעם אחת בסוף לימודי התואר ובכפוף להגשת אישור זכאות, בליווי גיליון ציונים וקבלות מקוריות.
  • ניתן להגיש את הבקשה עד שנה מיום סיום הלימודים.
  • מסכום המלגה ינוכה מס בהתאם להנחיות רשויות המס או בהתאם לאישור על ניכוי מס במקור שהעמית ימציא לקרן ידע.
  • המלגה תהיה על חשבון זכאות העמית בשנה בה הוגשה הבקשה ובשנה העוקבת. קרי בשנתיים אלה לא ניתן יהיה לקבל מלגה עבור פעילות אחרת.
  • למען הסר ספק, לא ניתן להגיש בקשה למלגה בגין תואר ראשון נוסף בשנה בה נוצלה זכאות העמית באופן חלקי או מלא לפעילות/יות אחרות.
 •  
 • לימודי תואר שני / שלישי

  • גובה המלגה לתואר שני/שלישי הינו עד 8,000 ש"ח והיא תשולם בפעם אחת בסוף לימודי התואר ובכפוף להגשת אישור זכאות; גיליון ציונים (המעיד על סיום הקורסים בהצלחה / ציון "עבר") וקבלות מקוריות.
  • ניתן להגיש את הבקשה עד שנה מיום סיום הלימודים לתואר (מועד הזכאות).
  • מסכום המלגה ינוכה מס בהתאם להנחיות רשויות המס או בהתאם לאישור על ניכוי מס במקור שהעמית ימציא לקרן ידע.
  • המלגה תהיה על חשבון זכאות העמית בשנה בה הוגשה הבקשה ובשנה העוקבת. קרי בשנתיים אלה לא ניתן יהיה  לקבל מלגה עבור פעילות אחרת.
  • המלגה בגין לימודי תואר שני/שלישי הינה מלגה מוגדלת, והיא תינתן בגין לימודים לתואר שני/שלישי אשר הסתיימו בתוך 4 שנים מיום תחילתם (או פחות).
  • לא ניתן להגיש בקשה למלגה בגין תואר שני/שלישי בשנה בה נוצלה זכאות העמית באופן חלקי או מלא לפעילות/יות אחרות.
  • עמיתים אשר יסיימו את לימודיהם (לימודי תעודה, תואר ראשון נוסף / תואר שני / תואר שלישי) עד ליום ה-31 בדצמבר  2019, יהיו זכאים לגובה המלגה שנקבעה בשנת 2018, בכפוף לתנאי הזכאות.
 •  
 • 2.2.6. פסיכולוגים

   • לא ניתן לקבל מלגה בגין לימודים המהווים הכשרה מקצועית, אשר נדרשים לביצוע ע"י המעסיק לצורך מילוי תפקידו של העובד ו/או שהמעסיק מחויב לממן, ע"פ הסכמי העבודה ( - ס' 13 ו' בהסכם הפסיכולוגים משנת 79').
   • קורסי השתלמות המוגדרים כקורסי השתלמות מקצועית מובהקת אינם מאושרים, בטרם ההרשמה ניתן להיכנס לאתר של שפ"י או לפנות לקרן ידע לאישור הסטאטוס.

   

 • כנס פסיכולוגים:

 • גובה ההשתתפות בכנס הפסיכולוגים הינו 75% מעלות התשלום ששולם בפועל (לא כולל לינה) ע"י העמית ועד 800 ₪ לעמית במשרה מלאה.

 

 


המידע ברשימה זו הינו כללי ואיננו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות הסכמים צווי הרחבה ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע ברשימה איננו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

הפניה היא לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.