1. פיטורים והתפטרות

1.1. הודעה מוקדמת

קיימת חובת הודעה מוקדמת על פיטורים והתפטרות :

עובד בשכר חודשי, בששת החודשים הראשונים לעבודתו: הודעה מוקדמת של יום אחד לכל חודש עבודה.
עובד בשכר חודשי, המועסק מעל חצי שנה (ועד שנה): הודעה מוקדמת של יומיים וחצי לכל חודש עבודה.

עובד בעל ותק של שנה ויותר : הודעה מוקדמת של חודש.

1.2. פיצויי פיטורים*1):

לעובדי מדינה ושלטון מקומי:

1.2.1. עובד מפוטר, שעבד שנה ויותר, זכאי לפיצויי פיטורים בגובה של שכרו האחרון כפול מספר שנות עבודתו בצירוף החלק היחסי עבור חלק השנה שעבד .

1.2.2. לעובדים בפנסיה תקציבית שמלאו להם 10 שנות עבודה אצל המעסיק והגיעו לגיל 42 , פיצויי הפיטורים שיקבלו מגולמים בקצבה לה הם זכאים.

1.2.3. לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה צוברת (חדשה/ותיקה), מפריש המעסיק מדי חודש, 6% מהשכר הפנסיוני לקרן הפנסיה עבור פיצויי פיטורים. הסכום שהופקד שייך לעובד המפוטר / המתפטר והוא יבוא במקום 72% מהפיצויים להם זכאי העובד.

יתרת הסכום תחושב על פי 28% מהשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים (- בהתאם למשכורת הקובעת האחרונה) כפול מספר שנות העבודה. ואותה ישלם המעסיק לעובד שפוטר / שהתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים.

1.2.4. ככלל עובד שפוטר ו/פרש לפנסיה זכאי לפיצויי פיטורים.

אולם, כמפורט בס' 1.2.3 לעיל, הסכום שנצבר בקופת פיצויי הפיטורים שבקרן הפנסיה הצוברת, עומד גם לזכותו של העובד שהתפטר מיוזמתו.
יתכנו מקרים חריגים, בהם גם עובד שמתפטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר (מתפטר בדין מפוטר). זאת למשל כאשר עילת ההתפטרות מקורה במצב בריאותו של העובד או התפטרות לצורך טיפול בילד שנולד (עד 9 חודשים מיום הלידה) או התגייסות לשירות סדיר/ לאומי/ התגייסות לצה"ל למשטרה או לשב"ס ועוד. 

מאידך יתכנו מקרי קיצון, בהם נשללת זכותו לפיצויי פיטורים של העובד – מקרים כגון פיטורין בגלל אשמה פלילית ו/או מעילה חמור*2).

  1. דרגת פרישה *3) :
    עובדים שחל עליהם התקשי"ר / אוגדן תנאי שירות בשלטון המקומי, אשר פורשים לגמלאות, זכאים לדרגת פרישה, עם פרישתם מהשירות, בתנאים כדלהלן:

2.1. משכי הזמן לקביעת דרגת פרישה נקבעים בהתאם לשהות העובד בדרגתו האחרונה [לרבות בדרגת שהיה (+)] במועד פרישתו:

א. שהות של 3 שנים לפחות – יועלה לדרגה שמעליה ( למשל אם היה בדרגה 40 יועלה ל-41, אם היה 40+ יועלה ל-41+).
ב. שהות של שנה לפחות – יועלה בחצי דרגה ( למשל אם היה בדרגה 40 יועלה ל-40+, אם היה 40+ יועלה ל-41 ).

2.2. עובד אשר ביום פרישתו השלים 40 שנות שירות ומעלה ( בשירות המדינה - לא כולל תקופה בעדה קיבל פיצויי פיטורים) :

א. שהות של שנה לפחות – יועלה לדרגה שמעליה ( למשל אם היה בדרגה 40 יועלה ל-41 , אם היה 40+ יועלה ל- 41+).
ב. שהות של פחות משנה – יועלה בחצי דרגה ( למשל אם היה בדרגה 40 יועלה ל-40+ , אם היה 40+ יועלה ל-41).
ג. עובד בשירות המדינה,אשר ביום פרישתו מהשירות השלים שלוש שנים לפחות ואשר הומלץ ע"י מנכ"ל / סמנכ"ל ביחידת הסמך ואושר ע"י נציב שירות המדינה כמצטיין: יועלה בדרגה וחצי ( למשל אם היה בדרגה 40 יועלה ל-41+, אם היה 40+ יועלה ל-42).

2.3. בשירות המדינה ובשלטון המקומי לא ניתן לקבל  יותר מדרגה 45 + .

2.4. עובד שנפטר במהלך השירות זכאי לדרגת פרישה.

הוראות בעניין דרגת פרישה לעובדי מדינה שהתקשי"ר חל עליהם

  1. פדיון ימי חופשה*4):

3.1. עובד שפורש מהשירות זכאי לפדות את ימי החופשה שנצברו לזכותו ב-3 שנים שקדמו לפרישתו בצירוף הימים בשנה השוטפת של עבודתו.
3.2.
התשלום בעד ימי החופשה שפודים, הינו כתשלום דמי החופשה, שהיה מקבל בעדם אילו ניצל ימים אלו כחופשה בפועל בזמן השירות, בקיזוז מס כדין.

  1. פדיון ימי מחלה *5):

4.1. ישולם לעובד/לשאיריו פיצוי בעד ימי חופשת המחלה שלא נוצלו בסיום העסקה בנסיבות המפורטות להלן:

א. סיום שירות, בגיל שאינו פחות מחמישים שנה, וזאת לאחר ששירת בשירות המעסיק אצלו הוא מועסק, לפחות עשר שנים ברציפות ובעת סיום שירותו היה עובד קבוע.

ב. סיום שירות כתוצאה מפטירתו של העובד במהלך שירותו, לאחר ששירת בשירות המעסיק אצלו הוא מועסק, לפחות שלוש שנים ברציפות בסמוך לפטירתו ובעת פטירתו היה עובד קבוע

ג. סיום שירות בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:
*העובד נפסל לשירות או נפסל לתפקיד, מטעמי בריאות.
*העובד שירת בשירות המעסיק אצלו הוא מועסק לפחות חמש שנים ברציפות ובעת סיום שירותו היה העובד עובד קבוע
.

4.2. ניצל העובד יותר מ-65% מסך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד תקופת שירותו בה נושאת זכות לחופשת מחלה, לא ישולם לו כל פיצוי.
4.3. הפיצוי יינתן בעד יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה במשכורת מלאה העומדת לזכותו של העובד ביום פרישתו, דהיינו:
סך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה בשיעור של  ½2 ימים לכל חודש שירות, בניכוי כל חופשת מחלה במשכורת מלאה שניצל במשך כל תקופת שירותו
.

4.3.1. אופן חישוב פדיון ימי חופשה:

א. ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו מ-36% עד 65% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור משכורת של שישה ימים, בעד כל 30 ימי חופשת מחלת שביתרת ימי חופשת המחלה.
ב.
ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו פחות מ-36% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור משכורת של שמונה ימים, בעד כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה.
ג. בעד יתרת ימי חופשת מחלה צבורה הפחותים מ-30 יום, ישולם החלק היחסי של הפיצוי כאמור בפסקאות (א) או (ב) לעיל, לפי העניין
.
ד. שיעור הזכאות לפדיון ימי חופשה תלוי בגיל העובד הפורש, בהתאם לכללים הקבועים בהסכם הקיבוצי, כאשר יש שוני בחישוב בין עובדים בפנסיה תקציבית לבין עובדים בפנסיה צוברת.

 


*(1)   ס' 12 ו- 14 לחוק פיצויי פיטורים
*(2)    כאשר שלילת פיצויי פיטורים נקבעה בפסק-דין
*(3)   ס' 85.125   לתקשי"ר וס' 7.3.4 לאוגדן תנאי שירות של השלטון המקומי 
*(4)   ס' 13 ו- 31 לחוק חופשה שנתית

*(5)  הסכם קיבוצי מיום 12.1.11 בין ממשלת ישראל ואח' לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה – תחולה מיום 31.12.10 - ההסכם כולל  שינויים בהסדר הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה, המפורט בסעיף 33.27 לתקשי"ר בנוגע לשירות המדינה, ובהסדרים הקיימים בעניין זה אצל יתר המעסיקים, אשר חלים על העובדים אשר שרותם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], תש"ל – 1970, לרבות אם הוראותיו אומצו מכח הסכמים קיבוציים או הסדרים קיבוציים דו-צדדיים, ההסכם חל על המועסקים בשירות המדינה, בשלטון המקומי, בשלוש הערים הגדולות, במועצות האזוריות, במועצות הדתיות, בבי"ח הדסה, בשירותי בריאות כללית, במוסדות להשכלה גבוהה, במוסד לביטוח לאומי, בשירות התעסוקה, בחברת דואר ישראל, בסוכנות היהודית (קק"ל, קרן היסוד, ההסתדרות הציונית) ובאיגודי ערים לכבאות.

 


המידע ברשימה זו הינו כללי ואיננו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות הסכמים צווי הרחבה ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע ברשימה איננו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

הפניה היא לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.